Programma's

Leeswijzer

Algemene toelichting

In dit hoofdstuk is de programmaverantwoording opgenomen. We presenteren de volgende voorgeschreven (BBV) onderdelen in deze programmaverantwoording:

  1. De realisatie per programma, die inzicht geeft in de mate waarin de doelstellingen gerealiseerd zijn, wat we daarvoor gedaan hebben, welke verbonden partijen daarbij betrokken zijn en wat dit heeft gekost.
  2. Het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen.
  3. Het overzicht van de overheadkosten.
  4. Het bedrag voor de heffing van de vennootschapsbelasting.
  5. Een toelichting op het bedrag 'onvoorzien'.

Binnen programma 0 wordt het overzicht van algemene dekkingsmiddelen (programma inleiding), overheadkosten (taakveld 0.4), vennootschapsbelasting (taakveld 0.9) en post onvoorzien (taakveld 0.8) gepresenteerd.

Opbouw van de programmaverantwoording

De raad bepaalt de indeling van de programma’s. Per programma zijn taakvelden gedefinieerd. Eindhoven heeft ervoor gekozen om qua programma en daaronderliggende taakvelden aan te sluiten op de voorgeschreven programma- en taakveldindeling van het BBV. Achtereenvolgens zijn in de programmaverantwoording toegelicht:

1. Veiligheid

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

3. Economie

4. Onderwijs

5. Sport, Cultuur en Recreatie

6. Sociaal domein

7. Volksgezondheid en milieu

8. Volksgezondheid, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

0. Bestuur en ondersteuning

We presenteren programma 0 als laatste omdat dit uit veel uiteenlopende taakvelden bestaat.

Inleiding

Hierin staat per thema een toelichting en een doelenboom. Vervolgens wordt per taakveld ingegaan op de drie sturingsvragen (de drie w’s).

Wat hebben we bereikt? (eerste W-vraag)
Hier staan de doelen beschreven.

Wat hebben we daarvoor gedaan? (tweede W-vraag)
Hier staan de prestaties behorend bij het doel beschreven.

Indicatoren

De te bereiken doelen en prestaties zijn meetbaar gemaakt met door de raad vastgestelde  effect- en prestatie-indicatoren. Ook zijn de belangrijkste speerpunten van 2021 opgenomen.
Bij de indicatoren en de prestaties (wat hebben we daarvoor gedaan) wordt met een kleur aangegeven of de uitvoering conform de raming is verlopen.  

uitvoering/ indicator verloopt volgens planning

uitvoering/ indicator verloopt niet volgens planning maar de planning c.q. raming is bijgesteld en realisatie is geen probleem

Uitvoering/indicator verloopt niet volgens planning en realisatie is een probleem

Gegeven is niet bekend

Wat heeft het gekost? (derde W-vraag)
Bij "wat heeft het gekost" lichten we de financiële resultaten in de exploitatie toe met een toelichting op de afwijkingen. De begrote en gerealiseerde lasten zijn positief gepresenteerd. De begrote en gerealiseerde baten negatief (-/-). Bij de afwijkingen geldt dat een -/-  een nadeel en een + een voordeel is. We geven aan of de afwijking structureel is of niet. Voor onze investeringen voteert de raad een krediet. Dit krediet wordt in meerdere jaren geraamd om uit te geven. De afwijkingen tussen de in 2021 geplande uitgaven en de werkelijke uitgaven lichten we ook toe bij dit onderdeel.

BBV-indicatoren: deze zijn wettelijk verplicht en gelden voor alle gemeenten. De definties van deze indicatoren zijn vastgesteld en vastgelegd in de regeling beleidsindicatoren gemeenten. Voor de BBV-indicatoren wordt de vergelijking gemaakt met de gemeenten in Nederland en met gemeenten van 100.000 tot 300.000 inwoners. Deze gegevens worden ontleend van de website www.waarstaatjegemeente.nl maar zijn in sommige gevallen niet recent of nog niet bekend.

Voor de indicatoren binnen programma 0 geldt dat deze gegevens niet worden ontsloten via de website waardoor vergelijkende cijfers van andere gemeenten niet beschikbaar zijn. Daarom vergelijken we daar realisatie 2021 met realisatie 2020.

Verbonden partijen: de bijdrage van de verbonden partij aan onze programma’s/taakvelden (extra informatie is terug te vinden in de paragraaf verbonden partijen).

Afrondingsverschillen

In de gepresenteerde tabellen kunnen afrondingsverschillen voorkomen. Dit komt doordat de gegevens in de jaarrekening , ter bevordering van de leesbaarheid, op duizendtallen gepresenteerd worden terwijl de automatisch vanuit de administratie ingelezen gegevens op centen nauwkeurig zijn.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:23:03 met de export van 05/30/2022 14:14:49