Paragrafen

3j. Investeringen

De paragraaf investeringen geeft een totaalbeeld van de investeringen maatschappelijk en economisch nut. We verdelen de investeringen in investeringen materiële vaste activa en immateriële vaste activa. Onder immateriële vaste activa verstaan we o.a. de investeringen in onderwijshuisvesting, waarbij het bouwheerschap bij de schoolbesturen ligt. Basis voor de analyse van de afwijkingen is de gewijzigde begroting 2021. Bij de analyse van de taakvelden zijn de afwijkingen gedetailleerd in beeld gebracht.

Analyse afwijking investeringen

Begroting 2021

Realisatie 2021

Afwijking 2021

Investeringsopgave immateriële vaste activa

29,5

24,9

4,6

Bijdragen derden immateriële vaste activa

-

-0,1

0,1

Saldo investeringsopgave – bijdragen derden

29,5

24,8

4,7

Investeringsopgave economisch nut

70,3

27,9

42,4

Bijdragen derden economisch nut

-22,7

-9,4

-13,3

Saldo investeringsopgave – bijdragen derden

47,5

18,5

29,0

Investeringsopgave maatschappelijk nut

44,5

36,2

8,3

Bijdragen derden maatschappelijk nut

-42,7

-27,5

-15,2

Saldo investeringsopgave – bijdragen derden

1,7

8,6

-6,9

Totaal saldo investeringsopgave – bijdragen derden

78,8

52,0

26,8

* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.

Een investering kan een langere doorlooptijd hebben (langer dan één jaar), waarbij de realisatie in een jaarschijf kan afwijken van de geplande investering in de jaarschijf. De investeringsopgave wordt wel gerealiseerd, maar in een andere verhouding dan de opgegeven planning per jaarschijf. De hieronder genoemde afwijkingen moeten worden gelezen als een verschil tussen planning en realisatie (bijvoorbeeld door vertraging in de uitvoering). Onderstaande tabellen lichten de grote planningsafwijkingen toe.
Vanaf 2022 verantwoorden we de investeringen vanuit het perspectief 'cost to complete', oftewel welke toekomstige kosten gaan we nog maken en blijven we binnen het beschikbaar gestelde krediet? Hierdoor komt de focus van verantwoorden meer te liggen op kredietrechtmatigheid dan bij de vergelijking van planning versus realisatie van één jaar.

Bedragen x € 1 miljoen

-/- = realisatie hoger dan planning

Investeringen economisch nut

Afwijking planning

Overhead (verbouwing Stadhuisplein 1 en ICT voorzieningen)

Dit betreft verduurzaming van de ambtelijke huisvesting, onder andere de verbouwing/verduurzaming stadhuis. De afwijking in de jaarschijf 2021 wordt veroorzaakt door een verschuiving ten opzichte van de initiële planning (fasering), en resulteren niet in voor- of nadelen op de totale investering. In totaal is de afwijking tussen planning en realisatie vanuit Slim verduurzamen in 2021 € 758.000. Dit heeft grotendeels te maken met het later starten van de verbouwing Mercado (als gevolg van niet geplande invoering van het hybride werken ) en het aanpassen van de plannen voor het dak van het van Abbemuseum (langere doorlooptijd dan gepland).

0,8

In 2021 is voor € 1,5 miljoen ICT investeringen (soft- en hardware) doorgeschoven naar 2022 door o.a. vertraging in aanbesteding en besluitvorming.

1,5

Onderwijs huisvesting

In totaal is er € 1,9 miljoen minder besteed dan de planning in 2021. De grootste afwijking wordt veroorzaakt doordat de uitvoering van Strijp Dorp aan de Apeldoornstraat 1 achter loopt op de planning. Doordat het moment van feitelijke realisatie bij deze projecten afwijkt van de (initiële) planning ontstaan er in de jaarschijven verschillen tussen begroting en realisatie maar resulteren niet in voor- of nadelen op de totale investeringen.

1,9

Sport

De afwijking tussen planning en realisatie 2021 is per saldo €1,4 miljoen is naar de volgende onderdelen te specificeren (afgerond op €0,1 miljoen): sportzalen (€0,3 miljoen), sportparken (€0,6 miljoen), zwembaden (€0,2 miljoen), IJssportcentrum (€0,3 miljoen).

1,4

Riolering

Een aantal grote waterprojecten bleken complexer dan verwacht, waardoor de uitvoering (deels) is verschoven naar 2022 en voor een klein deel naar 2023 (o.a. van Renesseweg, Gabriël Metsulaan, Alpenroosstraat). Tevens is een aantal integrale projecten vertraagd waar vanuit water een substantiële bijdrage voor wordt geleverd (o.a. het project reductie vuiluitworp en ‘Herinrichting Binnenstad’).

1,7

Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen)

Er zijn in 2021 slechts in beperkte mate strategische aankopen grond verworven. Dit leidt tot een afwijking van € 16,1 miljoen.

16,1

Wonen en bouwen

Onder wonen en bouwen vallen o.a. de vier investeringen op het gebied van Slim verduurzamen vastgoed. De gespannen marktomstandigheden, veel vraag, tekort aan personeel en langere levertijden van onderdelen en grondstoffen, leiden tot langere doorlooptijden. Hierdoor schuift de realisatie deels door van 2021 naar 2022 bij investeringen in Slim verduurzamen vastgoed voor totaal € 1,5 miljoen

1,5

Overige afwijkingen economisch nut

4,1

Totaal afwijkingen economisch nut

29,0

* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.

Investeringen maatschappelijk nut

Afwijking planning

Verkeer en vervoer

Onder bovenstaande investeringsopgave vallen zeer veel verschillende investeringen op het gebied van verkeer en vervoer en openbare ruimte. Doordat het moment van feitelijke realisatie kan afwijken van de (initiële) planning kunnen er in de jaarschijven verschillen tussen begroting en realisatie ontstaan. De grootste afwijkingen in de jaarplanning betreffen de investeringen wegen (€ 1,8 miljoen nadelig) o.a. door minder subsidie ontvangen dan gepland, bruggen (€ 0,7 miljoen voordelig) en verlichting (0,4 miljoen voordelig) waarbij minder ingezet is dan gepland

-1,0

Openbaar groen

Een grote afwijking (€ 0,7 miljoen) tussen planning en realisatie 2021 is ontstaan in de ecologische verbindingszone. Hierbij is vertraging ontstaan bij het verwerven van gronden (o.a. door corona). Voldoende grond is nu verworven om tot uitvoering over te gaan in 2022.

0,7

Ruimtelijke ordening

Doordat het moment van feitelijke realisatie kan afwijken van de (initiële) planning kunnen er in de jaarschijven verschillen tussen begroting en realisatie ontstaan. De afwijking in de jaarschijf 2021 wordt dan ook veroorzaakt door een verschuiving ten opzichte van de initiële planning (fasering), en resulteert niet in voor- of nadelen op de totale projecten/ investeringen. Deze afwijking wordt geheel veroorzaakt door de wegenstructuur Brainport park. Met name de geraamde bijdragen van derden zijn lager dan begroot.

-7,9

Overige afwijkingen maatschappelijk nut

1,3

Totaal afwijkingen maatschappelijk nut

-6,9

* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.

Bedragen x € 1 miljoen

-/- = realisatie hoger dan planning

Investeringen immateriële vaste activa

Afwijking planning

Onderwijs huisvesting

Onder bovenstaande investeringsopgave vallen verschillende investeringen op het gebied van onderwijshuisvesting. In totaal is er 4,2 miljoen minder besteed van gepland in 2021. De grootste afwijkingen worden veroorzaakt doordat de uitvoering van het Christiaan Huygens College aan de Rachmaninowlaan 2, Stedelijk College aan de Henegouwenlaan 2 en het Lorentz Casimir Lyceum aan de Celebeslaan 10-20 achter lopen op de planning. Doordat het moment van feitelijke realisatie bij deze projecten afwijkt van de (initiële) planning ontstaan er in de jaarschijven verschillen tussen begroting en realisatie maar resulteren niet in voor- of nadelen op de totale investeringen. De overige afwijkingen betreffen kleinere verschillen in planning en realisatie. Ten slotte heeft de bouw van de Korenaer Aloysiusschool aan de Avignonlaan 11 minder gekost dan verwacht, dit resulteert wel in een voordeel op de totale investering.

4,2

Overige afwijkingen immateriële vaste activa

0,5

Totaal afwijkingen immateriële vaste activa

4,7

* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.

Gevolgen voor kapitaallasten

De waarde van de investeringen staan onder de vaste activa opgenomen in de balans. Jaarlijks wordt over de vaste activa afgeschreven. De afschrijvingen en bijkomende rentelasten vormen samen de kapitaallasten die in de exploitatie terug te vinden zijn. Door wijzigingen in investeringen ontstaat een resultaat op kapitaallasten. De kapitaallasten over alle activa (immateriële vaste activa, materiële vaste activa, financiële vaste activa en voorraden gereed product en handelsgoederen) laten het volgende beeld zien:

Bedragen x € 1.000

Realisatie 2020

Primitieve begroting 2021

Gewijzigde begroting 2021
(1)

Realisatie 2021
(2)

Afwijking
(3=1-2)

Afschrijvingen

22.173

27.563

24.061

24.080

-19

Rente

6.438

7.170

6.643

6.656

-13

Totaal kapitaallasten

28.611

34.733

30.704

30.736

-32

Extra afschrijving

860

284

-284

Totaal kapitaallasten

29.471

34.733

30.704

31.020

-316

* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.

Gemeentebreed wijkt de realisatie van de kapitaallasten met € 0,3 miljoen af van de gewijzigde begroting.
Hierbij wordt opgemerkt dat afschrijvingen worden berekend over activa (objecten) in het jaar nadat het object in gebruik is genomen. Ingebruikname in 2010 leidt tot een eerste afschrijving in 2022. Er wordt wel rente berekend over de investeringen gedurende de uitvoering.
Uitzondering zijn de vervangingsinvesteringen in openbare ruimte. Bij deze investeringenstart de eerste afschrijving het jaar nadat er lasten zijn geboekt. Reden is dat investeringen in openbare ruimte in gedeeltes worden opgeleverd c.q. in gebruik genomen. Zo wordt een weg nooit in zijn geheel afgesloten, maar slechts gedeeltelijk.
UIt de cijfers blijkt dat de afwijking tussen gewijzigde begroting en realisatie 2021 slechts € 32.000 afwijkt.

De extra afschrijving is het gevolg van desinvesteringen. Vanwege nieuwbouw Stedelijk College Henegouwenlaan zijn de 'oude' panden gedesinvesteerd (€ 0,2 miljoen). Overige desinvestering heeft te maken met een buiten gebruik gestelde sporthal.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:23:03 met de export van 05/30/2022 14:14:49