Bijlagen

8. Incidentele baten en lasten

Begroting

Realisatie

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Afwijking

0. Bestuur en ondersteuning

- Corona maatregelen bestuur en ondersteuning

- campagne 'aandacht voor elkaar'

20

-

20

-

-

- gastvrouw inwonersplein

53

-

53

-

-

- impact corona ambtelijke organIsatie (met name inhuur)

2.950

-

1.819

-

1.131

- aanpassingen ventilatiesysteem burgerhal

30

-

19

-

11

- verlenging toezicht & handhavingscapaciteit

65

-

65

-

-

- meerkosten verkiezingen

381

-

381

-

-

- extra inzet KCC, chat en website, specialist verzuim en voorzitter MET

254

-

183

-

71

- dossier Brede Welvaart

60

60

-

-

- extra inzet voor mediateam en videocommunicatie

38

38

-

-

- thuisbezorgen reisdocumenten

136

-

36

-

100

- aanvullende maatregelen inwonersplein

51

-

73

-

-22

- thuiswerkfaciliteiten

201

-

158

-

43

- extra inzet voor dienstverlening aan lokale ondernemers

90

-

50

-

40

- opbrengstenderving fiscale handhaving

-

1.400

-

1.182

218

- dividenduitkeringen door deelnemingen

-

202

-

202

-

- parkeerbelastingen

-

2.000

-

2.610

-610

- precariobelasting

-

425

-

459

-34

- provinciale Bijdrageregeling Coronaherstelagenda

205

-205

205

-205

-

- organisatievisie 'Richting Eindhoven' (reservering 2020)

250

-

250

-

-

- implementatie en opleiding nieuw salarissysteem (reservering 2020)

496

-

503

-

-7

- implementatie nieuw vergunningensysteem (reservering 2020)

373

-

351

-

22

- invoering toegangspas dienstgebouwen (reservering 2020)

86

-

129

-

-43

- uitrol en governance van P2P proces (resevering 2020)

400

-

243

-

157

- digitalisering I-plan CIO (reservering 2020)

380

-

380

-

-

- Inwonersparticipatie (Kaderbrief 2021); implementatie nieuwe uigangspunten en methodes

125

-

105

-

20

- dossier Brede Welvaart

200

-

200

-

-

- organisatievisie 'Richting Eindhoven'

194

-

29

-

165

- uitvoering regiodeal Brainport Eindhoven

18.100

-18.100

18.100

-18.100

-

- correctie BTW-BCF

-

-

-

-317

317

- voorziening wachtgeld bestuurders

-

-

34

-41

7

- voorziening overige WW-ers

-

-

-

-91

91

- storting voorziening dubieuze debiteuren belastingen

129

-

313

-

-184

- incidentele vrijval middelen MRE jaarrekening 2020

-

-283

-

-283

-

- voorziening algemene debiteuren

35

-

-273

-

308

mutaties bestemmingsreserves:

- reserve reserveringen

4.706

-3.175

3.874

-3.175

832

- saldireserve specifiek

11.971

-8.860

11.971

-8.050

-810

- reserve projecten maatschappelijk nut i.o.

111

-

111

-

-

- reserve vastgoed eigenaarsonderhoud

-

-

11

-

-11

- reserve SVGG planmatig onderhoud

-

-

-

-64

64

- reserve niet te activeren investeringen (vh MIP)

770

-

770

-

-

- reserve circulaires gemeentefonds

251

-

10.319

-

-10.068

- reserve uitvoeringsplan fietsparkeren

284

-

284

-

-

mutaties algemene reserve:

- mutatie weerstandsvermogen

-

-20.528

-

-20.528

-

Gerealiseerd resultaat

4.463

 1. Veiligheid

- Corona maatregelen veiligheid

-

- impact corona ambtelijke organsatie (met name inhuur)

516

-

516

-

-

- verlenging toezicht & handhavingscapaciteit

1.289

-

919

-

370

- drank- en horecavergunningen

-

80

-

73

7

- coulance leges evenementen

-

131

-

128

3

- ondersteuning naleving op coronatoegangsbewijzen

607

-607

248

-248

-

- woondeal Eindhoven (doeluitkering/septembercirculaire 2019)

157

-

134

-

23

- ontvangst en doorbetaling van de rijksbijdragen RIEC

5.759

-5.759

5.599

-5.870

271

- huisvesting actiecentrum ondermijning

107

-107

82

-82

-

- intensiveringsmiddelen HIC en JOC

187

-183

107

-107

4

- specifieke uitkering preventieve aanpak ondermijning

1.630

-1.630

588

-588

-

- versterkingsgelden radicalisering, extremisme en terrorisme

180

-180

36

-36

-

mutaties bestemmingsreserves:

- reserve reserveringen

1.179

-682

1.170

-682

9

- saldireserve specifiek

-

-2.016

-

-1.297

-719

- reserve projecten maatschappelijk nut i.o.

12

-

12

-

-

- reserve vastgoed eigenaarsonderhoud

-

-102

23

-102

-23

Gerealiseerd resultaat

623

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

- Corona maatregelen verkeer, vervoer en waterstaat

- impact corona ambtelijke organsatie (met name inhuur)

50

-

50

-

-

- projecten maatschappelijk nut i.o.

16.375

-10.529

4.443

-777

2.180

- resultaat afgesloten projecten maatschappelijk nut i.o.

-697

-

-748

-

51

- pilot scanauto's (reservering 2020)

143

-

86

-

57

- verhuizing Falconcrest

96

-

96

-

-

- Brainport Smart Mobility

196

-

186

-

10

mutaties bestemmingsreserves:

- reserve reserveringen

227

-407

222

-407

5

- saldireserve specifiek

-

-50

-

-50

-

- reserve projecten maatschappelijk nut i.o.

5.356

-5.846

5.356

-3.718

-2.128

- reserve vastgoed eigenaarsonderhoud

2

-125

217

-125

-215

- reserve groot onderhoud

1.523

-36

1.523

15

-51

- reserve strategische investeringen

-

-

500

-

-500

- reserve circulaires gemeentefonds

-

-12

-

-12

-

- reserve mobiliteitsfonds

-

-

340

-

-340

- reserve regiobrede projecten bereikbaarheidsagenda ZOB

-

-

-

-517

517

mutaties algemene reserve:

- mutatie weerstandsvermogen

2.150

-96

2.150

-96

-

Gerealiseerd resultaat

8.734

 3. Economie

Corona maatregelen economie

- actieplan 'de nieuwe binnenstad"

55

-

55

-

-

- aanpak binnenstad (vervolg) en Woensel

349

-

346

-

3

- subsidieregeling ondersteuning MKB

500

-

347

-

153

- coulance leges standplaatsen markten

-

49

-

49

-

- toeristenbelasting

-

1.421

-

1.415

6

- standplaatsvergunningen

77

77

-

- vermindering afdracht buitenreclame (2020)

-

-

-

233

-233

- incidentele verlaging opbrengsten markten

-

124

-

124

-

- grondexploitatie projecten bedrijventerreinen

3.970

-8.360

1.405

-9.642

3.847

- grondexploitatie projecten bedrijventerreinen; mutatieboekwaarden

4.390

-

6.944

-

-2.554

- tussentijdse winstname en resultaat afgesloten projecten Grond/ bedrijventerreinen

-

-

-

-307

307

- specifieke uitkering MKB-deal

337

-337

504

-504

-

- organisatie Koningsdag in Eindhoven

1.450

-300

1.303

-300

147

- BIZ Eindhoven Centrum

787

-787

787

-787

-

- regiodeal Holland Expat Center South

433

-433

507

-475

-32

mutaties bestemmingsreserves:

- reserve reserveringen

479

-550

479

-550

-

- saldireserve specifiek

-

-2.801

-

-2.872

71

- reserve citymarketing, toerisme, recr/ev

-

-967

-

-967

-

- reserve bovenwijkse voorzieningen

-

-

297

-

-297

- reserve strategische investeringen

-

-

1.303

-

-1.303

Gerealiseerd resultaat

-229

 4. Onderwijs

Corona maatregelen onderwijs

- ventilatie scholen

4.030

-

4.030

-

-

- onderwijsondersteuning- winterprogramma ontdekfabriek

10

-

5

-

5

- Lokaal Educatieve Agenda en aanpak vroegtijdig schoolverlaten

258

-

299

-

-41

- project outreachende aanpak vroegtijdig schoolverlaten

175

-175

175

-175

-

- incidentele bijdrage Philips aan ISE tbv toekomstig krediet

-

-200

-

-200

-

- tegenboeken boekwaarde desinvestering; pand Vuurvogel 25

-

-

626

-

-626

mutaties bestemmingsreserves:

- reserve reserveringen

500

-230

432

-230

68

- saldireserve specifiek

-

-4.040

-

-4.035

-5

- reserve VVE

109

-650

643

-650

-534

- reserve huisvesting onderwijs

631

-4.434

9.148

-4.434

-8.517

- reserve onderwijshuisvesting eigenaarsonderhoud

135

-405

380

-405

-245

- CO2-reductie vastgoed

1

-

1

-

-

Gerealiseerd resultaat

5.610

 5. Sport, cultuur en recreatie

Corona maatregelen sport, cultuur en recreatie

- cultuur: ondersteuningsmaatregelen coronacrisis

4.385

-

4.386

-

-1

- steun Dutch Design Foundation

150

-

150

-

-

- deelname Dutch Design Week - corona herstel

85

-

69

-

16

- sport; regeling continuïteit lokale sport en beweegaanbieders

150

-

75

-

75

- gevolgen corona Van Abbemuseum

-

555

-

528

27

- specifieke uitkeringen ijsbanen en zwembaden ivm corona

-

-201

-

-2.694

2.493

- uitwerking sportakkoord (reserveringsdossier 2020)

4

-

128

-75

-49

- subsidie Regiofonds Brainport tbv panden laagdrempelige ateliers en makerspaces

4.274

-4.274

967

-967

-

- waardevermindering maatschappelijk vaste activa; Tongelreep

-

-

-

-263

263

- projecten maatschappelijk nut i.o.

2.407

-2

1.331

-160

1.234

- resultaat afgesloten projecten maatschappelijk nut i.o.

-106

-

-87

-

-19

- voorziening algemene debiteuren

-

-

77

-

-77

mutaties bestemmingsreserves:

- reserve reserveringen

865

-239

807

-239

58

- saldireserve specifiek

-

-5.375

1.100

-5.258

-1.217

- reserve projecten maatschappelijk nut i.o.

700

-2.405

700

-1.491

-914

- reserve citymarketing, toerisme, recr/ev

-

-50

-

-50

-

- reserve vastgoed eigenaarsonderhoud

196

-231

656

-356

-335

- reserve Van Abbemuseum gebruikersonderhoud

-

-

80

-

-80

- reserve sport gebruikersonderhoud

-

-

297

-18

-279

- CO2-reductie vastgoed

120

-21

120

-21

-

- reserve aankoop kunstvoorwerpen

232

-232

232

-312

80

- reserve tentoonstellingen Van Abbemuseum

350

-350

350

-682

332

- reserve revolving fund monumenten

17

467

-

-450

- reserve bomencompensatie

321

-

662

-

-341

- reserve groencompensatie

-

-

6

-

-6

- reserve buurtsportcoaches

150

-472

150

-472

-

Gerealiseerd resultaat

193

6. Sociaal Domein

Corona maatregelen Sociaal Domein

- impact corona ambtelijke organsatie (met name inhuur)

387

-

302

-

85

- Sociaal Domein; (maatwerk) subsidieregeling

962

-

465

-

497

- extra inzet voor dienstverlening aan lokale ondernemers

138

-

53

-

85

- additionele subsidie WIJEindhoven

250

-

250

-

-

- meerkosten maatschappelijke opvang/vrouwenopvang

2.500

-

2.887

-

-387

- meerkosten WMO / jeugd (2020)

600

-

524

-

76

- meerkosten WMO / jeugd (2021)

-

-

624

-

-624

- tijdelijke inkomensondersteuning zzp-ers (TOZO)

10.417

-9.017

15.597

-16.778

2.581

- tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

1.334

-

1.022

-4

316

- transformatiefonds Jeugd (reservering 2020)

549

-515

539

-515

10

- gemeentelijke hulp kinderopvangtoeslagenaffaire

106

-106

78

-865

787

- pilot LVV (reservering 2020)

1.806

-

1.667

-

139

- Bovenregionaal Expertisenetwerk Jeugd

3.589

-3.589

635

-642

7

- diversiteit (Kaderbrief 2021)

441

-

208

-

233

- project ‘NL leert door met Brabant Leert’

134

-134

-

-

-

- projecten maatschappelijk nut i.o.

9.836

-6.136

1.999

-700

2.401

- voorziening algemene debiteuren

-

-

30

-

-30

- cliëntendebiteuren Sociaal Domein

-

-

799

-1.530

731

mutaties bestemmingsreserves:

- reserve reserveringen

13.176

-11.353

13.167

-11.353

9

- saldireserve specifiek

-

-4.237

76

-4.583

270

- reserve projecten maatschappelijk nut i.o.

865

-3.700

865

-1.299

-2.401

- reserve transformatieagenda sociale basis

2.100

-

2.375

-

-275

- reserve vastgoed eigenaarsonderhoud

-

-326

140

-335

-131

- CO2-reductie vastgoed

5

-

5

-

-

- reserve circulaires gemeentefonds

2

-2.225

2

-2.225

-

mutaties algemene reserve:

- mutatie weerstandsvermogen

9.800

-

9.800

-

-

Gerealiseerd resultaat

13.280

 7. Volksgezondheid en milieu

- plaagdieren: extra middelen voor bestrijding eikenprocessierups (Kaderbrief 2021)

390

-

390

-

-

- projecten maatschappelijk nut i.o.

6.460

-5.295

5.304

-149

-3.990

- resultaat afgesloten projecten maatschappelijk nut i.o.

-31

-

-31

-

-

mutaties bestemmingsreserves:

- reserve reserveringen

261

-212

232

-212

29

- reserve projecten maatschappelijk nut i.o.

168

-1.165

168

-5.155

3.990

- reserve vastgoed eigenaarsonderhoud

2

2

-

- reserve biomassacentrale planmatig onderhoud

-

-

124

-

-124

- egalisatiereserve transitievisie warmte

313

-7

474

-7

-161

- reserve WKO's

13

-

13

-

-

- reserve CO2-reductie

-

-47

-

-47

-

- reserve stimuleren energietransitie

2.576

-862

2.576

-862

-

- reserve gebiedsgericht grondwaterbeheer

872

-

722

-

150

-

Gerealiseerd resultaat

3.542

 8. Volkshuisv., ruimtelijke ordening en stedelijke vern.

Corona maatregelen Volkshuisv. ruimtelijke ordening en stedelijke vern.

- impact corona ambtelijke organsatie (met name inhuur)

79

-

79

-

-

- steunmaatregelen commerciële huurders en erfpachters

4

-

4

-

-

- commissie ruimtelijke kwaliteit: aanvulling tbv kwaliteit (Kaderbrief 2021)

50

-

50

-

-

- projecten maatschappelijk nut i.o.

5.719

-4.883

4.707

-1.123

-2.748

- projecten faciliterend grondbedrijf

3.161

-2.321

3.247

-1.883

-524

- projecten faciliterend grondbedrijf; mutatie boekwaarden

-

-840

-

-1.364

524

- projecten faciliterend grondbedrijf; verwacht saldo verrekening met voorziening

-

-

304

-176

-128

- saldo afgesloten faciliterende projecten

-

-

-314

-

314

- grondexploitatie projecten niet bedrijventerreinen

25.857

-60.448

23.117

-40.217

-17.491

- grondexploitatie projecten niet bedrijventerreinen; mutatieboekwaarden

34.591

-

12.316

-

22.275

- grondexploitatie projecten niet bedrijventerreinen; tusentijdse winstname

-

-

-

116

-116

- saldo afgesloten projecten grond niet bedrijventerreinen

-

-

1.665

-1.642

-23

- incidentele (project)kosten grond niet bedrijventerreinen

339

-

170

-12

181

- incidentele grondverkopen

21

-20

20

-111

92

- verwacht nadelige grondexploitatie niet bedrijventerreinen; mutatie voorziening

-

-

234

-337

103

- woondeal Eindhoven (doeluitkering/septembercirculaire 2019)

16

-

17

-8

7

- invoering omgevingswet

175

-

156

-

19

- waardevermindering maatschappelijk vaste activa; panden Genneperweg

-

-

-

-170

170

- boekwinst verkoop panden

-

-750

171

-666

-255

mutaties bestemmingsreserves:

- reserve reserveringen

702

-310

407

-310

295

- saldireserve specifiek

-

-1

-

-1

-

- reserve projecten maatschappelijk nut i.o.

1.418

-836

1.418

-3.701

2.865

- reserve vastgoed eigenaarsonderhoud

106

-

106

-25

25

- reserve CO2-reductie vastgoed

2

-51

2

-108

57

- reserve strategische investeringen

-

-

2.777

-

-2.777

- reserve bovenwijkse voorzieningen

49

-

4.715

-

-4.666

Gerealiseerd resultaat

3.630

Mutaties bestemmingsreserves:

- toevoegingen aan reserves

33.830

-33.830

33.830

-33.830

-

Totaal incidentele lasten / baten

189.870

-140.242

139.580

-104.990

15.038

Totaal incidentele toevoegingen / onttrekkingen aan reserves

99.591

-124.532

131.159

-125.903

-30.197

TOTAAL

289.461

-264.774

270.739

-230.893

-15.159

Gerealiseerd resultaat

24.687

39.846

-15.159

* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:23:03 met de export van 05/30/2022 14:14:49