Naslag

Uitleg taakvelden

Uitleg taakvelden

In hoofdstuk 2 "Programma's" wordt de jaarrekening gepresenteerd in programma's en taakvelden.
Deze indeling is conform de wettelijke regelgeving "Besluit Begroting en Verantwoording".
Hieronder wordt een toelichting gegeven op deze taakvelden.

(bron:   www.findo.nl )

0.0 - Bestuur en ondersteuning

0.1 - Bestuur

Tot dit taakveld behoort de facilitering van de bestuursorganen:

 • college van burgemeester en wethouders (loonkosten, reiskosten en verblijfkosten e.d.);
 • raad en raadscommissies (vergoedingen, excursies e.d.);
 • de ondersteuning van de raad, de griffie;
 • regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking;
 • lokale rekenkamer, lokale ombudsfunctie, accountantscontrole.

Tot dit taakveld behoren niet:

 • de ambtelijke ondersteuning en beleidsadvisering van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders, die horen onder taakveld 0.4;
 • een bijdrage aan/van een verbonden partij, zoals een gemeenschappelijke regeling, als vergoeding voor de uitvoering van taken. Deze moet worden verantwoord op het taakveld/de taakvelden waar de verbonden partij werkzaam voor is;
 • de gemeentesecretaris, behoort onder taakveld 0.4.

0.2 - Burgerzaken

Tot dit taakveld behoren de volgende burgerzaken:

 • paspoorten en rijbewijzen;
 • bevolkingsregister;
 • straatnaamgeving en kadastrale informatie;
 • burgerschap;
 • verkiezingen, referenda;
 • Burgerzaken leges opbrengsten (economische categorie baten: 3.7)

0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden

Tot dit taakveld behoren taken met betrekking tot onroerend goed dat niet in exploitatie is en niet aan een specifiek beleidsveld is toe te delen:

 • beheer, verhuur, instandhouding van gebouwen, gronden en landerijen die de gemeente (al of niet tijdelijk) in bezit heeft en niet in exploitatie neemt.

0.4 - Overhead

Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces:

 • financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie;
 • personeel en organisatie;
 • de gemeentesecretaris;
 • inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);
 • juridische zaken;
 • bestuurszaken en bestuursondersteuning;
 • informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen;
 • facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging);
 • documentaire informatievoorziening (DIV);
 • managementondersteuning primair proces.

Tot dit taakveld behoort niet:

 • ondersteuning van de raad, de griffie maakt geen deel uit van de ambtelijke organisatie, dit hoort onder taakveld 0.1;
 • archieven met een historische betekenis horen onder taakveld 5.4;
 • een bijdrage aan/van een verbonden partij, zoals een gemeenschappelijke regeling, als vergoeding voor de uitvoering van taken. Deze moet worden verantwoord op het taakveld /de taakvelden waar de verbonden partij werkzaam voor is.

0.5 - Treasury

Tot dit taakveld behoren de activiteiten van de gemeente met betrekking tot de treasury-functie:

 • Financiering, beleggingen, dividenden etc. waaronder dividend nutsbedrijven;
 • Schenkingen en legaten.

NB alle reële rente zoals die kan voorkomen op categorie 5.1 'Rente' moet op dit taakveld worden geboekt. Vanaf dit taakveld wordt de reële rente middels categorie 7.4 'Toegerekende reële en bespaarde rente' toegerekend aan de taakvelden.

0.61 - OZB woningen

Tot dit taakveld behoren de onroerend zaakbelasting op de woning:

 • belasting op eigendom woningen;
 • heffing en waardering woningen;
 • uitvoering OZB;
 • bezwaar en beroep.

0.62 - OZB niet-woningen

Tot dit taakveld behoort de onroerend zaakbelasting op niet-woningen:

 • belasting op eigendom en gebruik bedrijven, heffing en waardering onroerende zaken;
 • heffingen invordering;
 • bezwaar en beroep.

0.63 - Parkeerbelasting

Tot dit taakveld behoort de parkeerbelasting:

 • heffing en invordering;
 • opbrengsten parkeerfaciliteiten;
 • opbrengsten boetes.

Tot dit taakveld behoort niet:

 • parkeerpolitie, deze hoort onder taakveld 1.2;
 • leges gehandicaptenparkeerkaart, deze hoort onder taakveld 6.6.

0.64 - Belastingen overig

Tot dit taakveld behoren overige gemeentelijke belastingen, zoals:

 • hondenbelasting;
 • precariobeslasting;
 • reclamebelasting;
 • heffing en invordering;
 • bezwaar en beroep.

Onder dit taakveld vallen niet:

 • toeristenbelasting. Deze hoort onder taakveld 3.4.
 • forensenbelasting. Deze hoort onder taakveld 3.4.

0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Tot dit taakveld behoren de uitkeringen uit het gemeentefonds:

 • algemene uitkering;
 • integratie-uitkeringen;
 • decentralisatie-uitkeringen;
 • artikel 12-uitkering.

Tot dit taakveld behoren niet:

 • specifieke uitkeringen, deze worden als inkomsten onder het betreffende taakveld geboekt.

0.8 - Overige baten en lasten

Tot dit taakveld behoren:

 • stelposten, taakstellende bezuinigingen, begrotingsruimte, etc.
 • (schatting) niet voorziene uitgaven

Op dit taakveld komen ook de loonkosten van bovenformatief personeel dat niet meer aan het werk is.

0.9 - Vennootschapsbelasting (VpB)

Op dit taakveld wordt (de raming van) het te betalen bedrag vennootschapsbelasting als last geboekt. Het gaat om het (geraamde) bedrag van de aanslag vennootschapsbelasting voor het betreffende begrotingsjaar/verantwoordingsjaar. Dit bedrag is verschuldigd vanwege fiscale winst die per saldo is gerealiseerd op ondernemingsactiviteiten in het betreffende begrotingsjaar na eventuele verrekening van fiscale verliezen uit eerdere begrotingsjaren. Ook in de jaarrekening zal het veelal nog gaan om een raming van het bedrag van de aanslag, omdat de definitieve aanslag dan nog niet is ontvangen. Daarom wordt op dit taakveld ook het eventueel voorkomend verschil geboekt tussen het bedrag van de in het begrotingsjaar ontvangen definitieve aanslag vennootschapsbelasting over een ouder begrotingsjaar en het bedrag dat als raming in de jaarstukken voor dat oudere jaar is opgenomen.

0.10 - Mutaties reserves

Op dit taakveld worden alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves geboekt die verband houden met de taakvelden 0. tot en met 8. (met uitzondering van taakveld 0.11).

Op dit taakveld mag alleen worden geboekt op de economische categorie 7.1 Mutatie reserves.

0.11 - Resultaat van de rekening van baten en lasten

Dit taakveld is het saldo van de rekening van baten en lasten van alle andere taakvelden, inclusief de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves op die taakvelden.
Dit resultaat van de rekening (het saldo op dit taakveld) moet via een aparte balanspost zichtbaar zijn, zie artikel 42 van het Besluit begroting en verantwoording.
Op dit taakveld kan alleen worden geboekt op de economische categorie 7.1 Mutatie reserves.

1.0 - Veiligheid

1.1 - Crisisbeheersing en brandweer

Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen:

 • brandbestrijding;
 • preventieve maatregelen ten behoeve van de fysieke veiligheid;
 • rampenbestrijding.

Tot dit taakveld behoren niet:

 • opruiming van explosieven als onderdeel van een grondexploitatie, deze vallen onder taakveld 8.2;
 • bijdragen van het Rijk i.v.m. opsporen en ruimen explosieven, deze horen onder taakveld 0.7.

1.2 - Openbare orde en veiligheid

Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid:

 • toezicht en handhaving openbare orde, BOA's;
 • Wet Bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit;
 • bureau Halt;
 • preventie van criminaliteit;
 • opstellen en handhaven APV;
 • leges drank & horeca;
 • wet wapen en munitie (voorheen vuurwapenwet) ;
 • beleid, toezicht en ruiming van conventionele explosieven;
 • veilige woon- en leefomgeving;
 • antidiscriminatiebeleid;
 • doodsschouw (door de officier van Justitie gelast onderzoek ivm de mogelijk niet natuurlijke doodsoorzaak);
 • Tegengaan van radicalisering;
 • dierenbescherming.

Tot dit taakveld behoren niet:

 • maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid, dit hoort thuis onder taakveld 2.1;
 • opruiming van explosieven als onderdeel van een grondexploitatie, deze valt onder taakveld 8.2.

2.0 - Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 - Verkeer en vervoer

Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur:

 • verkeersbeleid;
 • verkeersmaatregelen: verkeersborden, verkeersregelinstallaties, bewegwijzering en straatmeubilair tbv. verkeersregulering;
 • beïnvloeden van het verkeersgedrag met het oog op verkeersveiligheid;
 • aanleg, reconstructie en onderhoud van de verharde openbare ruimte: wegen, pleinen, fietspaden, voetpaden en overige verhardingen;
 • civieltechnische kunstwerken: inspectie, beheer en onderhoud bruggen, tunnels, spoorwegovergangen en dergelijke, waaronder begrepen infrastructuur ten behoeve van luchthavens;
 • verlichting wegen: aanleg, beheer en onderhoud;
 • gladheidbestrijding: sneeuwruimen en strooien;
 • straatreiniging: schoonmaken en (toezien op) schoonhouden van de openbare ruimte van veeg- en zwerfafval;
 • reguleren van de openbare ruimte: vergunningen voor inritten, aanleg kabels, verhuren standplaatsen (grond, benzinestations);
 • verwijderen verkeersobstakels en vergunningen voor het tijdelijke plaatsen van voorwerpen op de openbare weg.

Tot dit taakveld behoren niet:

 • aanleg van wegen die onderdeel uitmaken van een grondexploitatie, dat valt onder taakveld 3.2 (i.g.v. fysiek) of taakveld 8.2 (i.g.v. exploitatie);
 • faciliteiten voor tram- en bus van grotere omvang (busstations bijvoorbeeld), die moeten onder taakveld 2.5 Openbaar vervoer worden geregistreerd;
 • aanleg van parkeervoorzieningen en afgeven van vergunningen voor parkeren en parkeerplaatsen, deze hoort onder taakveld 2.2;
 • aanleg van toeristische paden voor voetgangers en fietsers, deze hoort onder taakveld 5.7.

2.2 - Parkeren

Tot dit taakveld behoren ontwikkeling en beheer van (afzonderlijke) parkeervoorzieningen:

 • parkeerbeleid: parkeerzone, ontheffingen en vergunningen;
 • inrichting en onderhoud open en gesloten parkeervoorzieningen;
 • baten en lasten die betrekking hebben op parkeervoorzieningen (exclusief de opbrengst van parkeerbelasting zie taakveld 0.63)
 • parkeermeters;
 • fietsenstalling.

Tot dit taakveld behoort niet:

 • parkeerbelasting inclusief lasten heffing en invordering. Dit valt onder taakveld 0.63;
 • parkeerpolitie (toezichthouders, BOA's). Dit valt onder taakveld 1.2;
 • aanleg, beheer en onderhoud van parkeerhavens als onderdeel van wegen horen thuis onder taakveld 2.1.

2.3 - Recreatieve havens

Tot dit taakveld behoren havens voor de recreatieve scheepvaart:

 • jachthaven;
 • passantenhaven;
 • bruggelden en sluisgelden;
 • liggelden en havengelden.

Tot dit taakveld behoort niet:

 • vergunningverlening en toewijzen, onderhoud ligplaatsen recreatievaart en pleziervaart in doorgaande waterwegen, deze horen thuis onder taakveld 2.4.

2.4 - Economische havens en waterwegen

Tot dit taakveld behoren taken ten behoeve van de (beroeps-)scheepvaart en de bijbehorende infrastructuur:

 • baggerwerkzaamheden;
 • zeehavens: het begeleiden van de scheepvaart van en naar de haven, het beheren en ontwikkelen van de natte en droge infrastructuur;
 • binnenhavens: beheren havengebied (droog en nat gedeelte), uitvoering operationele taken;
 • doorgaande waterwegen: bebakening, ijsbestrijding, inrichting en gebruik van de oevers door inspectie, beheer onderhoud en vervanging van de walkanten;
 • ligplaatsen en vergunningen bedrijfsvaartuigen, lig- en aanlegplaatsen voor beroepsvaart;
 • waterkering en afwatering: beheersing van het oppervlaktewater en voorkomen van wateroverlast door het in stand houden van oevers van watergangen achter dijken ter waarborging van de stabiliteit van de kering en het verpompen van overtollig water uit lager gelegen gebieden (onderbemalingen);
 • bruggelden en sluisgelden.

Tot dit taakveld behoren niet:

 • activiteiten ten behoeve van niet doorgaande waterwegen zoals vijvers, sloten en overige waterpartijen: aanleg en onderhoud, deze horen thuis onder taakveld 5.7;
 • straten en wegen in het havengebied, deze horen thuis onder taakveld 2.1;
 • havenloodsen, pakhuizen en entrepots, deze horen thuis onder taakveld 3.2;
 • veerponten, deze horen thuis onder taakveld 2.5;
 • zorg voor de kwaliteit van het oppervlaktewater, dit hoort thuis onder taakveld 7.2.
 • jachthavens en passantenhavens voor recreatievaartuigen, deze horen thuis onder taakveld 2.3.

2.5 - Openbaar vervoer

Tot dit taakveld behoren taken op het gebied van openbaar vervoer en bijbehorende (omvangrijke) infrastructurele voorzieningen:

 • bus, tram en metro;
 • taxivervoer;
 • veerdiensten;
 • voorzieningen en informatievoorziening ter ondersteuning van het openbaar vervoer;
 • busstation, metrostation, multimodaal knooppunt;
 • ov experimenten.

Tot dit taakveld behoren niet:

 • bus- en tramhaltes, deze worden beschouwd als straatmeubilair en horen thuis onder taakveld 2.1;
 • collectief vervoer voor personen die ondersteuning behoeven, dit hoort thuis onder taakveld 6.71.

3.0 - Economie

3.1 - Economische ontwikkeling

Tot dit taakveld behoort algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid:

 • clusterontwikkeling en versterking van sectoren, stimulering van (samenwerkings-)projecten van onderzoeksinstellingen en bedrijven;
 • lokale, regionale, bovenregionale, internationale op versterking van de economische structuur en innovatie gerichte samenwerkingsverbanden;
 • samenwerking met het bedrijfsleven en kennis- en onderzoeksinstellingen;
 • ontwikkelen van stedelijke en wijkgerichte economische programma's.

Tot dit taakveld behoren niet:

 • beleid gericht op ondersteuning/ stimulering individuele bedrijven. Dit hoort thuis onder taakveld 3.3;
 • acquisitie en accountmanagement van individuele bedrijven en (kennis- en onderzoeks-) instellingen. Die horen thuis onder taakveld 3.3;
 • de praktische uitvoering van programmaonderdelen. Die hoort thuis onder taakveld 3.2 of 3.4.

3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het scheppen van fysieke condities voor alle vormen van bedrijvigheid:

 • grondexploitatie bedrijventerreinen;
 • ontwikkeling en onderhoud van bedrijfslocaties en (her-)ontwikkeling van bedrijfspanden;
 • herstructurering en verduurzaming bedrijfslocaties;
 • investeringen in winkelgebieden en winkelstrips;
 • werkzaamheden tbv land- en tuinbouwgronden.

Onder bedrijventerreinen onder 3.2 wordt verstaan: locaties van enige omvang die expliciet als bedrijventerrein worden aangelegd en ingericht en die niet voor andere functies (zoals woningen) worden gebruikt.
Niet tot dit taakveld behoort:

 • grondexploitatie voor andere dan bedrijventerreinen. (taakveld 8.2)

3.3 - Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

Tot dit taakveld behoren de op bedrijven en ondernemers (inclusief bedrijven en ondernemers in land- en tuinbouw en veeteelt) gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente:

 • bedrijvenloket, ondernemersloket;
 • stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers;
 • aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven;
 • financiële steunregelingen voor bedrijven waaronder land- en tuinbouw, veeteelt en visserij;
 • regelen straathandel, markten alsook veemarkten;
 • de BIZ-bijdrage (via baten categorie 2.2.1);
 • marktgelden en staanplaatsgelden markten (via baten categorie 3.7).

Tot dit taakveld behoren niet:

 • faciliteren van netwerken en samenwerkingsverbanden van bedrijven of bedrijven, overheid en kennisinstellingen behoren tot taakveld 3.1;
 • algemene acquisitieactiviteiten gericht het aantrekken van bedrijven zoals handelsmissies en overige promotionele activiteiten behoren tot taakveld 3.4.

3.4 - Economische promotie

Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente:

 • promotionele activiteiten, gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en nieuwe werkers;
 • aantrekken van overige instellingen ter versterking van het profiel van de gemeente;
 • investeren in bovenlokale, regionale, landelijke en internationale kennis- en economische relatienetwerken;
 • promotie toerisme;
 • beurzen en jaarmarkten;
 • forensenbelasting;
 • toeristenbelasting;
 • vermakelijkhedenretributies.

Tot dit taakveld behoren niet:

 • het accountmanagement van bedrijven die zich willen vestigen. Dit hoort onder taakveld 3.3;
 • faciliteren van toeristische bedrijven bij het aantrekken van grotere bezoekersaantallen. Dit hoort onder taakveld 3.3;
 • lokale activiteiten en recreatieve wijkvoorzieningen. Deze horen onder taakveld 5.7;
 • onderhoud en aanleg van recreatieve voorzieningen, kampeerterreinen en dergelijke. Die horen onder taakveld 5.7;
 • aanleg toeristische fietspaden en dierentuinen. Dit hoort onder taakveld 5.7.

4.0 - Onderwijs

4.1 - Openbaar basisonderwijs

Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken met betrekking tot het openbaar basisonderwijs:

 • bestuurskosten voor gemeenten die zelf bestuur zijn;
 • primair openbaar basisonderwijs, bewegingsonderwijs (inclusief schoolzwemmen);
 • de huur van bijvoorbeeld een gymnastieklokaal;
 • passend onderwijs.

Tot dit taakveld behoren niet:

 • onderwijshuisvesting hoort onder taakveld 4.2;
 • uitgaven voor bijzonder onderwijs horen thuis onder taakveld 4.3.

4.2 - Onderwijshuisvesting

Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs:

 • nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding van bestaande schoolgebouwen;
 • de verhuur van (bijvoorbeeld een gymnastieklokaal);
 • opstellen programma onderwijshuisvesting;
 • vandalismebestrijding.

Tot dit taakveld behoren niet:

 • de aanpassing en het (buiten)onderhoud van schoolgebouwen: deze gaan naar de schoolbesturen.

4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Tot dit taakveld behoren het lokaal onderwijsbeleid en de leerlingvoorzieningen:

 • onderwijsondersteuning: ondersteuning leerkrachten en directie;
 • uitgaven voor bijzonder onderwijs (inclusief bewegingsonderwijs en schoolzwemmen voor leerlingen bijzonder onderwijs);
 • achterstandenbeleid;
 • coördinatie samen naar school, passend onderwijs;
 • volwasseneneducatie;
 • peuterspeelzalen;
 • leerlingzorg en leerlingbegeleiding;
 • leerlingenvervoer (inclusief leerlingenvervoer voor leerlingen openbaar onderwijs);
 • stimuleren schooldeelname: leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten.

Tot dit taakveld behoort niet:

 • kinderopvang, dit hoort onder taakveld 6.1;
 • facilitering van openbaar basisonderwijs, dit hoort onder taakveld 4.1.

5.0 - Sport, cultuur en recreatie

5.1 - Sportbeleid en activering

Tot dit taakveld behoren de niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele en amateursport:

 • stimuleren van (amateur en professionele) topsport;
 • ondersteunen en stimuleren recreatieve sportbeoefening;
 • ondersteunen van organisaties die zich met sport bezig houden;
 • sport in de buurt en combinatiefuncties.

Tot dit taakveld behoren niet:

 • sportvelden en sportaccommodaties, deze horen thuis onder taakveld 5.2;
 • schoolsportdagen, deze horen thuis onder taakveld 4.3.

5.2 - Sportaccommodaties

Tot dit taakveld behoren alle accommodaties voor sportbeoefening:

 • sporthallen, zwembaden, schaatshallen etc.;
 • (groene en kunst-)velden, terreinen en opstallen, inclusief faciliteiten en technische voorzieningen;
 • trapveldjes in de wijk.

Tot dit taakveld behoren niet:

 • gymlokalen en velden die horen bij de exploitatie van scholen,
  die horen thuis onder taakveld 4.2.

5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Tot dit taakveld behoren activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel:

 • subsidiëren van podia voor muziek, dans en toneel;
 • subsidiëren gezelschappen voor muziek, dans en toneel;
 • accommodaties voor beeldende kunst;
 • subsidies voor beeldend kunstenaars en projecten;
 • kunstaankopen waaronder kunstwerken in de openbare ruimte;
 • subsidiëren van cultuuruitingen op het gebied van film en video;
 • kunstzinnige vorming en cultuureducatie, bevorderen van een educatief aanbod;
 • culturele manifestaties waaronder herdenkingen;
 • overkoepelende organen voor kunstbeoefening.

Tot dit taakveld behoren niet:

 • musea en oudheidkamers horen thuis onder 5.4;
 • onderhoud en beheer van kunstwerken in de openbare ruimte horen thuis onder 5.7 als onderdeel van groenonderhoud;
 • historische gebouwen en objecten met historische waarde horen thuis onder 5.5.

5.4 - Musea

Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur:

 • musea, exposities;
 • archeologie, heemkunde;
 • historische archieven.

Niet tot dit taakveld behoren:

 • archieven voor reguliere werkzaamheden. Deze horen onder taakveld 0.4;
 • historische gebouwen, beschermde stads- en dorpsgezichten. Deze horen onder taakveld 5.5.

5.5 - Cultureel erfgoed

Tot dit taakveld behoren taken gericht op conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed:

 • historische gebouwen, beschermde stads- en dorpsgezichten en overige objecten met historische waarde in de publieke ruimte;
 • subsidie, beheer, onderhoud, toezicht en handhaven van cultureel erfgoed;
 • het (digitaal) zichtbaar maken van cultuurhistorische waarden.

5.6 - Media

Tot dit taakveld behoren de zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers:

 • bibliotheken, artotheek, videotheek;
 • lokale pers, lokale omroep;
 • lokale informatievoorziening (bijvoorbeeld m.b.v. ICT);
 • overkoepelende organen.

5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Tot dit taakveld behoren openbaar groen, natuur en recreatie:

 • natuurbescherming, onderhoud van bos, heide en overige natuurgebieden;
 • aanleg en onderhoud van openbaar groen inclusief het plaatsen en onderhouden van kunstwerken in de openbare ruimte;
 • aanleg en onderhoud van openbaar water: vijvers en kleine watergangen, waaronder schoonhouden sloten, onderhouden van taluds en betuining;
 • aanleg en onderhoud van speelvoorzieningen, recreatievoorzieningen;
 • hobbyclubs en volkstuinderverenigingen.

Tot dit taakveld behoort niet:

 • aanleg en onderhoud van doorgaande grote watergangen zoals vaarten en kanalen, deze horen onder taakveld 2.4.

6.0 - Sociaal Domein

6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie

Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht op participatie:

 • ondersteunen op participatie gerichte burgerinitiatieven, ondersteuning vrijwilligers en mantelzorg;
 • sociaal en cultureel werk, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), wijkopbouw;
 • preventie (bijv. eenzaamheidsbestrijding, preventie op het gebied van GGZ);
 • buurt- en clubhuizen;
 • LHBT-beleid;
 • collectief aanvullend vervoer;
 • toegankelijkheid voorzieningen (inclusie);
 • kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen;
 • noodopvang vluchtelingen;
 • vreemdelingen.

Tot dit taakveld behoren niet:

 • peuterspeelzalen: deze horen thuis onder taakveld 4.3;
 • inburgering oudkomers, hoort thuis onder taakveld 6.5.

6.2 - Wijkteams

Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning(maatwerkvoorzieningen en - dienstverlening):

 • voorlichting;
 • advisering;
 • cliëntondersteuning;
 • toegang tot 1e en 2e lijnsvoorzieningen;
 • preventie;
 • vroegsignalering.

Tot dit taakveld behoren niet:

 • dienstverlening van de wijkteams met het karakter van maatwerk dienstverlening WMO, deze hoort thuis onder taakveld 6.71.

6.3 - Inkomensregelingen

Tot dit taakveld behoren alle inkomens- en bijstandsvoorzieningen:

 • inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet;
 • geneeskundige en andere adviezen in verband met de bijstandsverlening;
 • IOAW (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers);
 • IOAZ (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen);
 • kosten van levensonderhoud uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004);
 • kosten levensonderhoud voor startende ondernemers uit Bbz 2004;
 • sociale zekerheidsregelingen van het rijk zoals bijvoorbeeld eenmalige uitkeringen voor minima;
 • gemeentelijk armoedebeleid: bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen, korting op musea, sportclubs etc., meerkosten bij werk in geval van handicap of chronische ziekte, etc.

Tot dit taakveld behoort niet:

 • schuldhulpverlening hoort thuis onder taakveld 6.71.

6.4 - Begeleide participatie

Tot dit taakveld behoren voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid:

 • beschut werken;
 • bestaande werkverbanden sociale werkvoorziening, bestaande Wsw en begeleid werken dienstbetrekkingen.
 • dagbesteding

Tot dit taakveld behoren niet:

 • participatievoorzieningen gericht (her)integratie in het arbeidsproces, die horen thuis onder taakveld 6.5;
 • de baten die betrekking hebben op het Wsw-budget (integratie-uitkering sociaal domein). Deze horen thuis onder taakveld 0.7.

6.5 - Arbeidsparticipatie

Tot dit taakveld behoren alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen:

 • re-integratie-instrumenten, waaronder Work First, proefplaatsing, participatieplaatsen, vrijwilligerswerk/ sociale activering, detacheringsbanen, scholing, duale trajecten;
 • Erkenning van Verworven Competenties (EVC), ondersteuning bij starten van een eigen bedrijf, bepaalde vormen van tijdelijke loonkostensubsidie (voor zover ingezet als re-integratie-instrument);
 • stimuleringsmaatregelen, waaronder Inkomensvrijlating, stimuleringspremies, vrijlating onkosten vergoeding vrijwilligerswerk, onkostenvergoedingen, No-riskpolis;
 • voorzieningen, waaronder Jobcoach, begeleiding Werkvoorzieningen zoals: werkplekaanpassingen, vervoersvoorzieningen, doventolk, brailleregels, aangepaste rolstoel etc.;
 • loonwaardebepaling;
 • inburgering (WI) cursus Nederlands;
 • voorzieningen ter voorbereiding van een zelfstandig bestaan als startend ondernemer en ter begeleiding van startende ondernemers uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).

Tot dit taakveld behoren niet:

 • volwasseneneducatie, dit behoort te worden opgenomen onder taakveld 4.3;
 • de baten en lasten voor de Wet sociale werkvoorziening, deze horen onder taakveld 6.4;
 • niet op arbeid gerichte voorzieningen voor dagbesteding, die horen thuis onder taakveld 6.4;
 • de meer permanente vorm van loonkostensubsidie voor mensen met een arbeidsbeperking die uit het inkomensdeel van de Participatiewet wordt gefinancierd. Dit hoort onder taakveld 6.3 te worden geregistreerd.

6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Tot dit taakveld horen materiële voorzieningen om zelfstandig te kunnen functioneren (WMO) voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking verstrekt worden:

 • huisautomatisering (domotica);
 • woningaanpassingen;
 • hulpmiddelen;
 • overige voorzieningen gehandicapten;
 • Gehandicaptenparkeerkaart (incl. leges);
 • eigen bijdragen.

Niet tot dit taakveld behoren:

 • maatwerkvoorzieningen WMO voor personen die in een opvangvoorziening verblijven.

6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+

Tot dit taakveld behoort dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch) die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking:

 • individuele begeleiding;
 • huishoudelijke verzorging;
 • respijtzorg ten behoeve van mantelzorgers;
 • individueel vervoer;
 • financiële tegemoetkoming voor personen met een fysieke beperking, een psychische of psychosociale beperking van daarmee verband houdende extra kosten;
 • schuldhulpverlening;
 • PGB WMO;
 • eigen bijdragen.

Tot dit taakveld behoren niet:

 • immateriële voorzieningen die verstrekt worden aan cliënten die gebruik maken van opvang en beschermd wonen, deze horen thuis onder taakveld 6.81.

6.72 - Maatwerkdienstverlening 18-

Tot dit taakveld behoren vormen van jeugdhulp die door de gemeente als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening worden aangemerkt waaronder begrepen:

 • begeleiding 18-, jeugd- en opvoedhulp;
 • jeugd-GGZ;
 • jeugdzorg aan verstandelijk beperkten;
 • vervoer (18-);
 • PGB Jeugd;
 • persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf voor de doelgroep 18-;
 • jeugdzorg-plus (gesloten jeugdhulp).

6.81 - Geëscaleerde zorg18+

Tot dit taakveld behoren alle opvang- en beschermdwonenvoorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven:

 • vrouwenopvang, aanpak huiselijk geweld (Veilig thuis);
 • beschermd wonen voor personen met psychische of psychosociale problemen;
 • inloopfunctie GGZ;
 • maatschappelijke opvang voor cliënten met een meervoudige problematiek, waaronder verslaving;
 • WMO maatwerkdienstverlening en - maatwerkvoorzieningen bij opvang.

6.82 - Geëscaleerde zorg 18-

Tot dit taakveld behoren maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerkdienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven:

 • kinderbeschermingsmaatregelen, aanpak kindermishandeling;
 • jeugdreclassering;
 • opvang (18-);
 • vrouwenopvang/huiselijk geweld (Veilig Thuis) (18-);
 • beschermd wonen (18-);
 • programma's rond verslaving (18-);
 • PGB jeugd;
 • individuele maatwerkdienstverlening voor jeugdigen 18- in opvangvoorziening;
 • ouderbijdragen.

7.0 - Volksgezondheid en milieu

7.1 - Volksgezondheid

Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen:

 • het monitoren van de gezondheidssituatie;
 • uitvoering van preventieprogramma's, het vroegtijdig signaleren van specifieke stoornissen en gezondheidsbedreigende factoren;
 • uitvoering van programma's voor gezondheidsbevordering en maatregelen tegen bedreigingen van de gezondheid;
 • bestrijding van infectieziekten en aanbieden van vaccinaties;
 • het geven van voorlichting, advies en begeleiding;
 • het geven van prenatale voorlichting aan aanstaande ouders;
 • het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen;
 • het bevorderen van medisch milieukundige zorg;
 • het bevorderen van technische hygiëne zorg;
 • het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen;
 • Centra voor Jeugd en Gezin;
 • ambulance en ziekenvervoer.

7.2 - Riolering

Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding:

 • opvang en verwerking van afval- en hemelwater;
 • inzameling en transport huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater;
 • voorkomen van grondwaterproblemen, onder meer door afvoer van overtollig grondwater;
 • rioolwaterzuivering;
 • bestrijding verontreiniging oppervlaktewater;
 • baten rioolheffing via categorieën 2.2.1 (voor niet-woningen) en 2.2.2 (voor woningen);
 • kosten van de heffing en invordering van de rioolheffing.

7.3 - Afval

Tot dit taakveld behoren de inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval:

 • afvalscheiding en recycling;
 • vuilophaal en afvoer;
 • vuilstort en verwerking;
 • baten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten (via categorie 3.7);
 • kosten van de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing.

Tot dit taakveld behoren niet:

 • aanpak van zwerfvuil, veegdiensten, deze horen thuis onder taakveld 2.1.

7.4 - Milieubeheer

Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu waaronder:

 • de bescherming en de sanering van de kwaliteit van de bodem en de atmosfeer;
 • de beheersing van geluidhinder;
 • bescherming tegen straling en dergelijke;
 • verplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven;
 • ongediertebestrijding;
 • RUD, Regionale Uitvoeringsdiensten.

Tot dit taakveld behoren niet:

 • taken op het gebied de zorg voor de waterkwaliteit, deze horen thuis onder taakveld 7.2;
 • milieu-educatie, deze hoort thuis onder taakveld 4.3;
 • afvalscheiding, deze hoort thuis onder taakveld 7.3.
 • verduurzamingsmaatregelen die primair aan een ander taakveld gerelateerd zijn, deze horen thuis op die taakvelden. Bijv:
  • zonnepanelen op het zwembad, deze lasten horen thuis onder taakveld 5.2;
  • subsidie voor woningeigenaren om de eigen woning te verduurzamen, deze lasten horen thuis onder 8.3;
  • driedubbel glas in het stadhuis, deze lasten horen thuis onder 0.4;

7.5 - Begraafplaatsen en crematoria

Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging:

 • begraafplaatsen en crematoria;
 • lijkschouw (het vaststellen dat de betrokkene is overleden);
 • baten begraafplaatsrechten (via economische categorie 3.7);
 • baten afkoopsommen grafrechten (via economische categorie 4.4.8).

Tot dit taakveld behoort niet:

 • registratie van overlijden, dit hoort thuis onder taakveld 0.2.

8.0 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1 - Ruimtelijke ordening

Tot dit taakveld behoren taken op grond van de wet Ruimtelijke Ordening:

 • voorbereiden van vaststellen structuurplannen en - visies;
 • BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie);
 • CAI, breedband en glasvezel aanleg;
 • voorbereiden en vaststellen bestemmingsplannen;
 • faciliterend grondbeleid (passief grondbeleid). De gemeente zelf voert geen actief grondbeleid, zij laat dit over aan private ontwikkelaars. Kosten die de gemeente maakt in het kader van dit faciliterend grondbeleid, (moeten) worden verhaald op de private ontwikkelaars. Het betreft hier kosten ten behoeve van ondermeer: opstellen van bestemmingsplan, voorzieningen in de openbare ruimte en het aanleggen nutsvoorzieningen.
  Wanneer dergelijke kosten worden gemaakt in het kader van faciliterend grondbeleid, worden deze kosten geboekt op 8.1 en via een tegenboeking naar de balans gemuteerd (zie de notitie Faciliterend grondbeleid van de Commissie BBV).

8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Tot dit taakveld behoren activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie:

 • grondverwerving, bouw- en woonrijp maken;
 • bovenwijkse voorzieningen ten behoeve van de bouwgrondcomplexen;
 • verkoop van bouwrijpe gronden;
 • in het voorkomende geval onschadelijk maken en verwijderen van explosieven.

Tot dit taakveld behoren niet:

 • grondexploitatie van bedrijventerreinen, dit hoort thuis onder taakveld 3.2;
 • onschadelijk maken en verwijderen van explosieven buiten grondexploitatie, dit hoort thuis onder taakveld 1.2.

8.3 - Wonen en bouwen

Tot dit taakveld behoren gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening:

 • (leges) omgevingsvergunning;
 • bouwtoezicht;
 • basisregistratie adressen en gebouwen (BAG);
 • woningbouw en woningverbetering, renovatie;
 • woonruimteverdeling, woningsplitsingsvergunning, woonvergunning;

stedelijke vernieuwing: gebiedsgerichte aanpak woningvoorraad, woonomgeving en voorzieningen.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:23:03 met de export van 05/30/2022 14:14:49