Bijlagen

2. Risico's

Bij risico’s maken we onderscheid in externe risico’s, strategische risico’s en voorkombare risico's.
In de paragraaf Weerstandsvermogen en risico’s lichten we dit nader toe. De externe en strategische risico’s staan in relatie tot het weerstandsvermogen. Onder risico verstaan we het gevaar voor schade of verlies als gevolg van interne en/of externe omstandigheden en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. De specifieke risico's zijn per programma toegelicht en onderverdeeld in externe en strategische risico’s. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risico's is een algemene verkorte toelichting op de risico's opgenomen. De schadekans van de risico’s is aangeduid met mogelijk (er is een beperkte kans dat het risico zicht voordoet) en waarschijnlijk (er is een kans dat het risico zicht voordoet). Zodra de kans groot is dat het risico zich voordoet en er kan een inschatting gemaakt worden van het bedrag is het altijd de afweging of we conform BBV-voorschriften een ‘voorziening voor toekomstige verplichtingen’ moeten vormen. Dit is voor onderstaande risico’s niet aan de orde.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:23:03 met de export van 05/30/2022 14:14:49