Bijlagen

6. Financieel overzicht

LASTEN

personeels
lasten

kapitaal
lasten

goederen en diensten

subsidies en overdrachten

overhead en apparaats-kosten

Overig

toevoegingen voorzieningen

Toevoeging reserves

Resultaat baten en lasten

Totaal
lasten

0.1 Bestuur

7.263

92

2.639

20.786

623

15

34

405

-

31.857

0.2 Burgerzaken

6.295

30

1.745

1.561

371

-

-

486

-

10.487

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

1.154

81

394

-

298

-

-

11

-

1.938

0.4 Overhead

70.800

5.401

19.485

0

-14.183

-278

-

24.280

-

105.506

0.5 Treasury

-

3.373

146

-

117

-3.881

-

-

-

-244

0.61 OZB woningen

980

-

35

-

110

-

-

-

-

1.126

0.62 OZB niet-woningen

905

-

33

-

111

-

-

-

-

1.049

0.63 Parkeerbelasting

328

-

-6

-

31

-

-

284

-

637

0.64 Belastingen overig

438

3

279

-

110

-

313

-

-

1.143

0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds

-

-

-

-

114

-

-

22.050

-

22.164

0.8 Overige baten en lasten

-

11

-0

-

459

-4.874

-

11

-

-4.393

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

-

-

1.794

-

-

-

-

-

-

1.794

0.11 Resultaat rek. van baten en lasten

-

-

-

-

-

-

-

-

32.707

32.707

0 Bestuur en ondersteuning

88.165

8.991

26.544

22.347

-11.839

-9.018

347

47.527

32.707

205.770

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

89

124

429

14.966

-

-

-

23

-

15.631

1.2 Openbare orde en veiligheid

15.504

118

3.438

6.248

66

50

-

1.182

-

26.606

1 Veiligheid

15.593

243

3.867

21.214

66

50

-

1.205

-

42.238

2.1 Verkeer en vervoer

5.217

2.315

23.714

-

236

-44

-

11.488

-

42.926

2.2 Parkeren

1.602

1.207

2.342

-

31

139

-

1.367

-

6.688

2.4 Economische havens en waterwegen

-

137

48

-

-

-

-

-

-

185

2.5 Openbaar vervoer

104

52

1.812

-

302

1

-

-

-

2.272

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

6.924

3.712

27.916

-

569

96

-

12.855

-

52.071

3.1 Economische ontwikkeling

680

13

675

1.614

6

1

-

171

-

3.160

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

220

-358

2.046

-

367

7.294

-

1.599

-

11.168

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

1.108

26

730

1.131

17

38

-

-

-

3.050

3.4 Economische promotie

914

-

1.969

2.072

383

-

-

1.208

-

6.547

3 Economie

2.923

-319

5.420

4.817

773

7.333

-

2.978

-

23.925

4.2 Onderwijshuisvesting

1.040

8.297

8.899

-

44

472

-

20.489

-

39.241

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

4.328

-

3.702

17.441

77

-

-

1.075

-

26.623

4 Onderwijs

5.368

8.297

12.601

17.441

121

472

-

21.564

-

65.864

5.1 Sportbeleid en activering

1.914

-

843

439

49

10

-

1.625

-

4.880

5.2 Sportaccommodaties

9.590

4.606

9.472

589

188

42

60

476

-

25.023

5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip.

1.391

3.972

4.676

27.967

76

1

-

441

-

38.524

5.4 Musea

3.405

157

3.818

-

4

-

-

662

-

8.046

5.5 Cultureel erfgoed

-

38

540

173

-

-

-

727

-

1.478

5.6 Media

-

-

-

418

2

-

-

-

-

420

5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie

2.985

604

11.597

201

223

-201

-

1.837

-

17.245

5 Sport, cultuur en recreatie

19.284

9.377

30.947

29.787

542

-148

60

5.768

-

95.617

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

3.541

438

4.716

19.641

532

-

-

3.553

-

32.422

6.2 Wijkteams

1.096

-

258

29.787

-

-

-

-

-

31.141

6.3 Inkomensregelingen

11.472

1

1.020

136.826

987

-

796

11.500

-

162.602

6.4 Begeleide participatie

1.272

-

595

32.886

89

-

-

-

-

34.842

6.5 Arbeidsparticipatie

3.298

-

11.080

1.224

99

115

-

4.858

-

20.674

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

2.117

-

36

5.672

91

-

2

-

-

7.917

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

4.167

-

982

40.946

91

-

0

1.385

-

47.571

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

2.048

-

1.322

56.003

-10

-

-

655

-

60.019

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

2.412

61

6.711

42.972

24

-

-

4.478

-

56.659

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

2.084

-

657

9.691

-38

-

-

2

-

12.396

6 Sociaal domein

33.508

500

27.377

375.649

1.865

115

799

26.431

-

466.243

7.1 Volksgezondheid

1.093

-

8.420

1.141

84

-

-

171

-

10.908

7.2 Riolering

1.872

2.119

3.616

90

-

1.902

9.469

-

-

19.069

7.3 Afval

485

124

19.822

-

108

5.124

500

-

-

26.163

7.4 Milieubeheer

3.040

614

10.691

-

50

452

-

6.275

-

21.123

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

66

10

741

-

78

-

-

-

-

894

7 Volksgezondheid en milieu

6.557

2.867

43.289

1.231

320

7.478

9.969

6.446

-

78.157

8.1 Ruimtelijke ordening

6.545

163

3.545

59

2

4.112

304

5.758

-

20.488

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine

1.068

4.507

20.013

-

67

17.035

234

5.155

-

48.079

8.3 Wonen en bouwen

23.884

511

5.026

15

7.514

-19.575

-

1.882

-

19.258

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening

31.497

5.181

28.585

74

7.583

1.572

538

12.795

-

87.825

Totaal

209.819

38.848

206.546

472.560

0

7.949

11.712

137.570

32.707

1.117.710

* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:23:03 met de export van 05/30/2022 14:14:49