Bijlagen

4. Vaste activa

Taakvelden

Aanschaf waarde
1-1

Investeringen / Uitzet-
tingen

Herrubr.
1)

Bijdrage derden
2)

Aanschaf waarde desinvest.

Aanschaf
waarde
31-12

Afschr. / afwaar-dering
1-1

Reguliere afschr.

Afw.
3)

Extra afschr.

Cum. Afschr. desinvest.

Boekw. Desinv.
4)

Totaal afsch/ afw
31-12
5)

Boek waarde
1-1

Boek- waarde
31-12

Rente lasten

Totaal kapitaal lasten

TV01 Bestuur

1.099

-

-

-

192

907

829

89

-

-

192

-

727

270

181

3

92

TV02 Burgerzaken

391

4

-

-

21

373

240

28

-

-

21

-

247

150

126

2

30

TV03 Beheer overige gebouwen en gronden

87

-

-

-

49

38

87

-

-

-

49

-

38

-

-

-

-

TV04 Overhead

97.713

1.837

-

-

5.795

93.755

42.497

4.845

-

4

5.795

-

41.550

55.217

52.205

552

5.401

TV05 Treasury

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TV064 Belastingen overig

1.456

-

-

-

-

1.456

1.445

3

-

-

-

-

1.448

11

8

0

3

TV08 Overige baten en lasten

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TV11 Crisisbeheersing en brandweer

1.715

-

-

-

456

1.259

885

66

-

-

456

-

495

830

764

8

75

TV12 Openbare orde en veiligheid

2.285

4.459

-

44

9

6.692

429

99

-

-

9

-

519

1.857

6.172

19

118

TV21 Verkeer en vervoer

45.577

16.489

140

7.183

-

55.024

3.577

1.896

-

-

-

-

5.473

42.000

49.551

420

2.315

TV22 Parkeren

33.665

1.938

-

2.685

-

32.918

8.841

959

-

-

-

-

9.800

24.825

23.118

248

1.207

TV24 Economische havens en waterwegen

4.892

-

-

-

-

4.892

1.779

106

-

-

-

-

1.885

3.113

3.007

31

137

TV25 Openbaar vervoer

1.212

756

-

-248

-

2.216

35

38

-

-

-

-

73

1.177

2.143

14

52

TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

45

-

-

-

-

45

25

3

-

-

-

-

28

20

17

0

3

TV33 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

349

-

-

-

-

349

133

24

-

-

-

-

157

216

192

2

26

TV42 Onderwijshuisvesting

306.426

26.054

110

-

4.751

327.839

82.405

5.106

-

228

4.751

-

82.987

224.021

244.852

2.239

7.573

TV52 Sportaccommodaties

124.373

5.322

-140

833

420

128.301

46.296

3.766

-

52

408

12

49.706

78.077

78.595

776

4.594

TV53 Cultuurpresentatie,-prod. en particip.

81.325

1.732

-

-

-

83.057

25.095

3.409

-

-

-

-

28.504

56.230

54.553

562

3.971

TV54 Musea

1.870

55

-

-

69

1.856

853

147

-

-

69

-

931

1.017

925

10

157

TV55 Cultureel erfgoed

1.393

61

-

-

-

1.454

947

33

-

-

-

-

980

446

474

4

38

TV57 Openb. groen en (openlucht)recreatie

12.208

2.754

70

1.109

-

13.923

2.194

504

-

-

-

-

2.698

10.013

11.226

100

604

TV61 Samenkracht en burgerparticipatie

13.618

1.661

-

-

109

15.169

5.058

354

-

-

109

-

5.302

8.560

9.867

85

438

TV63 Inkomensregelingen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TV681 Geëscaleerde zorg 18+

3.096

-

-

-

-

3.096

1.645

47

-

-

-

-

1.692

1.451

1.404

15

61

TV72 Riolering

85.818

9.280

162

7.878

-

87.383

19.859

1.460

-

-

-

-

21.319

65.959

66.064

660

2.119

TV73 Afval

2.734

330

-

-

-

3.064

480

102

-

-

-

-

582

2.254

2.482

23

124

TV74 Milieubeheer

13.414

675

-

633

-

13.457

2.978

407

-

-

-

-

3.385

10.436

10.071

104

512

TV75 Begraafplaatsen en crematoria

286

-

-

-

-

286

94

8

-

-

-

-

102

192

184

2

10

TV81 Ruimtelijke ordening

11.945

14.942

-

16.779

35

10.073

995

59

-

-

35

-

1.019

10.950

9.054

109

169

TV82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine

95.578

1.749

49

137

-

97.239

19

10

-

-

-

-

29

95.558

97.210

471

480

TV83 Wonen en bouwen

15.274

-1.051

-242

-

42

13.940

6.077

322

-

-

42

-

6.357

9.197

7.583

89

410

Voorzieningen waardevermindering

-445

-8.229

-7.784

Totaal taakvelden materieel en immateriële vaste activa

959.843

89.046

150

37.032

11.949

1.000.059

255.797

23.888

-445

284

11.937

12

268.033

695.818

724.243

6.547

30.720

Financiële vaste activa

1.988

-

6.779

27.030

22.239

35

35

Totaal

959.843

91.034

150

37.032

11.949

1.000.059

255.797

23.888

-445

284

11.937

6.791

268.033

722.848

746.482

6.583

30.755

* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.

1) Herrubricering/opsplitsing (43171)

2) Bijdrage van derden (grb 84034/86003)

3) Afwaardering (ged. verkoop - pos)/herwaardering (neg) , inclusief mutaties in de voorzieningen waardeverminderingen.

4) Boekwaarde desinvesteringen

5) Totaal afschrijving/ afwaardering 31-12

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:23:03 met de export van 05/30/2022 14:14:49