Paragrafen

3f. Verbonden partijen

Een verbonden partij is een rechtspersoon waarin de gemeente zowel bestuurlijk als financieel een belang heeft. Onder bestuurlijk belang verstaan we een zetel in het bestuur of een stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen beschikbaar stelt, die zij mogelijk kwijt is in geval van een faillissement van de verbonden partij.

Rechtspersonen zijn in te delen naar privaatrechtelijke rechtspersonen en de publieksrechtelijke rechtspersonen.
Bij de privaatrechtelijke rechtspersonen gaat het primair om een stichting/vereniging, de NV, de BV en de CV. De privaatrechtelijke organisaties vinden hun wettelijke oorsprong in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Bij de publieke rechtspersonen gaat het primair om de Gemeenschappelijke Regeling (in verschillende verschijningsvormen), die hun basis vinden in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Verder bestaat er nog de combinatievorm, zoals de P.P.S.-constructie (publiek-privaatrechtelijke samenwerking). Het deelnemingenbeleid van de gemeente Eindhoven is verankerd in de nota 'Op afstand verbonden'. Deze nota is geactualiseerd in 2018 en geeft een bestuurlijk-juridisch, financieel en organisatorisch kader voor de (privaatrechtelijke) deelnemingen en de (publiekrechtelijke) openbare lichamen, waaraan de gemeente bevoegdheden en taken heeft overgedragen. Het deelnemingenbeleid gaat uit van actief aandeelhouderschap om de publieke belangen binnen de verbonden partijen te borgen.

Als aandeelhouder wil de gemeente op de volgende terreinen actief invloed uitoefenen: strategie (onder andere koersbepalende investeringen), beloningen in de (semi)publieke sector (Wet Normering Topinkomens), maatschappelijk verantwoord ondernemen (waaronder social return), risicobeheersing, eigen vermogen, benoemingen bestuurders en commissarissen (met aandacht voor diversiteit) en duurzaamheid. Tussen een verbonden partij en de gemeente kunnen ook andersoortige relaties bestaan, bijvoorbeeld subsidies, inkoop en ter beschikking stelling van vastgoed.

Op de volgende pagina is uiteengezet:

  • In welke verbonden partijen de gemeente Eindhoven participeert (officiële benaming); ·Welke type rechtsvorm de verbonden partij heeft;
  • Op welke wijze de gemeente een bestuurlijk belang heeft in de verbonden partij;
  • Relevante ontwikkelingen die verwacht worden en eventuele risico’s die van invloed zijn op onze financiële positie.
  • In de jaarrekening 2020 zijn van een aantal verbonden partijen de concept cijfers over 2020 opgenomen op basis van het concept jaarverslag 2020. In de jaarrekening 2021 zijn deze geactualiseerd naar de definitieve cijfers over 2020 op basis van het definitief jaarverslag 2020. Door deze actualisatie zijn de vergelijkende cijfers over 2020 niet altijd overeenkomstig de cijfers zoals in de gemeentelijke jaarrekening 2020 opgenomen.

(bedragen in onderstaande tabel x € 1.000)

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:23:03 met de export van 05/30/2022 14:14:49