Programma's

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Dit programma omvat drie taakvelden die we in één thema hebben ondergebracht.

Tot taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening behoren taken op grond van de wet Ruimtelijke Ordening. Taakveld 8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) heeft betrekking op bouwgrondexploitaties zoals verwerving, bouw- en woonrijp maken en verkoop van gronden. Grond zetten we als instrument in om doelstellingen van de andere programma’s te bereiken. Taakveld 8.3 Wonen en bouwen is gericht op gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening.  

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:23:03 met de export van 05/30/2022 14:14:49