Jaarrekening

Balans en toelichting

Balans Activa (bedragen x € 1.000)

31-12-2020

31-12-2021

VASTE ACTIVA

722.848

746.482

Immateriele vaste activa

B01

142.980

180.396

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

747

687

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

142.233

179.709

Materiële vaste activa

B02

552.837

543.846

In erfpacht uitgegeven gronden

50.271

50.235

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

69.072

69.058

Investeringen met een economisch nut (excl. erfpacht)

373.945

358.082

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

59.548

66.471

Financiele vaste activa

B03

27.030

22.239

Kapitaalverstrekkingen aan:

- deelnemingen

8.119

8.409

Leningen aan:

- woningbouwcorporaties

1.564

1.499

- deelnemingen

9.705

4.260

Overige langlopende leningen

7.618

8.047

Overige financiele vaste activa

25

25

VLOTTENDE ACTIVA

210.729

252.886

Voorraden

B31

97.909

76.608

Grond- en hulpstoffen

14

14

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

90.923

73.404

Gereed product en handelsgoederen

6.972

3.191

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

B11

85.696

136.348

Vorderingen op openbare lichamen

55.547

49.292

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

0

60.514

Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen

156

716

Overige vorderingen

29.990

25.824

Overige uitzettingen

2

2

Liquide middelen

B12

33

367

Kassaldi

33

46

Banksaldi

0

320

Overlopende activa

B21

27.090

39.563

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel:

- Europese overheidslichamen

779

115

- het Rijk

798

8.440

- overige Nederlandse overheidslichamen

4.780

4.831

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

20.734

26.177

TOTAAL ACTIVA

933.577

999.368

Recht op verliescompensatie krachtens de wet VPB(1969)

nihil

nihil

* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:23:03 met de export van 05/30/2022 14:14:49