Paragrafen

3i. Duurzaamheid

Inleiding

In Eindhoven zijn we zuinig op elkaar, de stad en de toekomst. We zijn een groene, gezonde, welvarende en duurzame stad voor iedereen en dat willen we zo houden. Eindhoven groeit snel, waarbij we stimuleren dat de kwaliteit van het woon- en werkklimaat meegroeit met de bevolkingsgroei. In 2050 wil Eindhoven een klimaatneutrale stad zijn, waar zuinig met energie wordt omgesprongen, energie duurzaam wordt opgewekt en grondstoffen en materialen oneindig worden hergebruikt. Dat is niet eenvoudig. Maar we weten waar we goed in zijn: technologie, design, kennis en vooral samenwerken.  

 

We hebben een aantal concrete doelen gesteld: 95% CO2 reductie en komen tot een circulaire samenleving in 2050. Als tussendoelstelling daarbij geldt 55% CO2-reductie en 50% minder primaire grondstoffen in 2030. Onze eigen organisatie wil daarbij het goede voorbeeld geven en daarom willen we als gemeentelijke organisatie in 2025 100% uitstoot vrij en duurzaam zijn. Een enorme opgave waar we voor staan, waar we als organisatie op moeten anticiperen. In 2021 continueren en intensiveren we onze activiteiten om deze doelstellingen te realiseren.  
 

We willen onze doelen bereiken door dicht bij de inwoners te staan, onze groeiambities mogelijk te maken en verantwoordelijkheid te nemen in de Brainportregio.  

 

Dichtbij de inwoner

We werken aan de energietransitie en het klimaatbestendig maken van onze stad. Onderdeel daarvan is onze aanpak aardgasvrije wijken. Dat doen we samen met onze partners en inwoners. Voor veel particuliere woningeigenaren lijkt dat nog ver weg. Met de volgende activiteiten mobiliseren we onze inwoners om stapsgewijs aan de slag te gaan met de energietransitie en daar eigenaarschap in te nemen:  

 • Ontwikkelen van een (digitaal) energieloket;  
 • aansluiten bij initiatieven in de stad;  
 • opzetten van een gemeentebreed isolatie- en energiebesparingsprogramma voor particuliere eigenaren;  
 • onderzoek doen naar financiële participatie van inwoners in collectieve energie-oplossingen;  
 • verbinden van initiatieven rondom circulair ontwerpen en bouwen (Circulab);  
 • verstevigen van de klimaatbeweging.  

 

Groeiambities mogelijk maken

Er gaat de komende jaren in Eindhoven veel gebouwd worden (o.a. Centrum Zone, KnoopXL) en het inwonersaantal groeit met tienduizenden. Het klimaat verandert waardoor bij de bouw rekening gehouden moet worden met veranderde weerssituaties zoals extreme neerslag en de overlast die daarbij komt kijken. Ook neemt de temperatuur toe waardoor hittestress een probleem wordt in versteende gebieden. We sluiten niet meer aan op het aardgasnetwerk, waardoor er andere warmteoplossingen moeten komen die ook een beslag doen op de schaarse ruimte boven en onder de grond. Daarom is het met voorrang ontwerpen van een duurzame energievoorziening voor de centrumzone een cruciale schakel in de bouwopgave van Eindhoven. Doen we dit niet, dan is het een reëel risico dat ontwikkelingen gedwarsboomd worden of vertragen doordat er onvoldoende elektriciteit of warmte in het gebied beschikbaar is. Grondstoffen worden schaarser. We willen een afvalloze stad worden waar producten in gesloten technologische en biologische kringlopen gebruikt worden. Om de stad leefbaar en gezond te houden is er meer ruimte nodig voor lopen, fietsen en verblijven en blijft er minder ruimte voor de auto over. We zullen alternatieve vormen van vervoer stimuleren. Al deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad.  

 

Verantwoordelijkheid nemen in de Brainport

De energietransitie is een immense opgave, waarvoor de komende jaren aanvullende middelen van Europa en het Rijk nodig zijn. Met de beschikbare middelen maakt Eindhoven een start om landelijke afspraken voor het aardgasvrij maken van de stad, het aanjagen van duurzame opwek en energiebesparing voortvarend op te pakken. We nodigen het Rijk uit om deze opgave verder mogelijk te maken, ook financieel. Ondertussen neemt Eindhoven haar verantwoordelijkheid waar haar directe en grote impact ligt. We verduurzamen en maken onze eigen gebouwen aardgasvrij. Met de renovatie van het Stadhuis hebben we laten zien dat dat kan. Onze ervaringen delen we met de stad om andere partijen op weg te helpen en zo een vliegwiel te creëren in het verduurzamen van het vastgoed in onze stad. We zetten stevig in op het thema energietransitie binnen de innovatieve Brainport regio. De gemeente zal onder andere door het sluiten van Klimaatdeals haar partners in de Brainport verbinden en stimuleren om duurzaamheid verder te verankeren in het economische beleid en de innovatieagenda van de regio. Wij kijken daarbij ook actief naar kansen die zich vanuit Europa voordoen.  

Energie  
De opgave voor 2050 is enorm. In de Klimaatverordening is 95% CO2-reductie met de tussendoelstelling van 55% in 2030 afgesproken. Aan het stapsgewijs reduceren van CO2 hebben we in 2021 de volgende bijdrage geleverd:  

 1. Het Klimaatplan 2021-2025 is vastgesteld door de raad, waarin de aanpak is beschreven om de klimaatdoelstellingen uit de klimaatverordening (2016) te bereiken. Aansluitend is ook  de uitvoeringsagenda klimaat voor de jaren 2022-2023 vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders.  
 2. Het klimaatakkoord040 is gestart met verduurzaming middels klimaatdeals binnen verschillende sectoren. Twee groepen zorgpartijen zijn aan de slag gegaan met de Green Deal Zorg. Daarnaast is een Green Deal Kantoren gestart, met als doel om in 2022 met kantooreigenaren afspraken te maken kantoorpanden te verduurzamen naar Label A. Onderdeel van de Green Deals zijn evenementen waar kennisdeling centraal staat.  
 3. De raad heeft de Transitievisie Warmte (TVW) vastgesteld. In de visie staat een programmering op hoofdlijnen, waarin we schetsen wanneer en op welke manier we aardgasvrij kunnen worden. In de nieuwe Warmtewijzer kan elke gebouweigenaar opzoeken wat de Transitievisie Warmte voor zijn gebouw betekent.  
 4. In 2020 zijn de collectieve acties in de pionierbuurten succesvol afgerond. Vanuit deze ervaring zijn vervolgstappen gezet in ‘t Ven-Lievendaal. Besloten is om het uitvoeringsplan van pionierbuurt ’t Ven-Lievendaal aan te passen. ‘t Ven-Lievendaal, de Generalenbuurt en Woensel Zuidwest zijn in de TVW aangeduid als startbuurten aardgasvrij. Voor de Generalenbuurt is een Proeftuinaanvraag Aardgasvrije Wijken ingediend.  
 5. Op bedrijventerreinen De Hurk en Flight Forum zijn ondernemers gestart met werkgroepen. Onder andere worden, in samenwerking met Enexis, opties bekeken voor het lokaal opwekken en uitwisselen van duurzame elektriciteit. Ook zijn bedrijven gecontroleerd op het voldoen aan de wettelijke vereisten voor energiebesparing. 
 6. In 2020 is het beleid Zonneparken en Windturbines in Eindhoven vastgesteld. De mogelijkheden voor windenergie zijn in 2021 verkend, waaruit vooralsnog blijkt dat, binnen bestaande regelgeving, er geen geschikte locaties zijn voor windmolens. Onderzoeken voor het ontplooien voor zonneparken zijn nog niet gestart.  
 7. De raad heeft de eerste Regionale Energie Strategie (RES 1.0) vastgesteld. In de RES 1.0 zet Eindhoven, samen met de andere gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven, de Provincie en de waterschappen in op energiebesparing, ontwikkelen en verdelen van duurzame warmtebronnen en opwek van wind- en zonne-energie. Met de RES 1.0 levert de regio een bijdrage van 2 TWh aan de afspraak in het nationale Klimaatakkoord om 35 TWh aan duurzame energie op land op te wekken. 
 8. In de Transitievisie Warmte is een plan voor de warmtevoorziening in de ontwikkelgebieden in de centrumzone geïntegreerd. Om te zorgen dat de gehele energiepuzzel in de centrumzone past, is een Masterplan Bodemenergie opgesteld én is samen met Enexis een stresstest uitgevoerd. De stresstest is een eerste stap om netschaarste in het centrumgebied te voorkómen. 

Met de extra incidentele middelen voor duurzaamheid hebben we zoals aangekondigd in de kadernota 2021, naast het verstevigen van bovenstaande activiteiten extra ingezet op de volgende projecten en activiteiten:  

 1. Er is een digitaal energieloket opgezet in samenwerking met Het Regionale Energieloket, waar inwoners en andere partijen terecht kunnen met vragen over energiebesparende maatregelen, het opwekken van duurzaam energie in en rondom huis en financieringsmogelijkheden. 
 2. Het energiebesparings- en isolatieprogramma is gevormd en hieruit zijn verschillende activiteiten gestart. Bijvoorbeeld een mediacampagne, het opleiden en inzetten van energiecoaches en het uitgeven van energiebespaarboxen. De activiteiten zijn terug te vinden op de website van het Eindhovense energieloket.  
 3. In het Masterplan Bodemenergie Centrumgebied zijn kaders vastgesteld voor initiatiefnemers die in het centrumgebied open- en/of gesloten bodemenergiesystemen willen ontwikkelen, met een collectief lage temperatuur bronnet als uitgangspunt. Voor verdieping op onze energieplannen zijn we in afwachting op het nog ontwikkelende landelijk beleid rondom de warmtetransitie en de rol van de (lokale) overheid hierin.  
 4. Met innovatie als speerpunt in de aanpak van de energietransitie hebben we een inspiratieboek ontwikkeld voor initiatiefnemers en ontwikkelaars die duurzaam willen bouwen. In dit boek geven we voorbeelden en een podium aan ontwikkelingen en innovaties die het energieverbruik binnen gebouwen reduceren en/of de gebouwgebonden opwek verhogen. Daarnaast werkt de gemeente mee aan het onderzoeken van mogelijkheden om thermische energie uit oppervlaktewater in te zetten voor de duurzame verwarming van nieuwbouw. 
 5. Het besluit over Eigendom en Sturing van Warmtenetten (2020) is verder uitgewerkt. Er zijn verschillende (bestuurlijke) gesprekken gevoerd over de rol van de gemeente, Eigendom en Sturing bij Warmtenetten, waarbij op een aantal punten verdieping is gezocht. Dit betreft onder andere collectieve energievoorzieningen in de centrumzone en verdere professionalisering van het gemeentelijke warmtenet. Er is nog te weinig grip op de middelen en de veranderende wetgeving. Daardoor zijn er vooralsnog geen besluiten genomen.  
 6. In samenwerking met de Provincie Noord-Brabant, TNO en de gemeenten Tilburg en Breda zijn we een onderzoek gestart naar de kostenverdeling in collectieve warmte/koudeprojecten. Een eerste verkenning wijst uit dat er bij verschillende gevallen een aanzienlijke kostenreductie op de warmterekening kan worden gerealiseerd. Dit werken we in 2022 verder uit.  

Missie Europa

O p 25 november 2021 is de missie ‘’100 klimaatneutrale en slimme steden in 2030’’ gelanceerd door de Europese Commissie. In 2021 is de Expression of In Een selectie op basis van een Stedelijk Klimaat Contract met de Europese commissie biedt toegang tot extra middelen, zowel via bestaande subsidieprogramma’s als via op maat gemaakte advies/steun rond de ontwikkeling van investeringsprogramma’s. Daarmee zouden we onze activiteiten kunnen versnellen en intensiveren.   

Circulaire economie

Om in 2050 te komen tot een circulaire samenleving, met als tussendoelstelling 50% minder primaire grondstoffen in 2030, hebben we in 2021 aan de volgende activiteiten gewerkt:  

 1. Tijdens de Dutch Design Week 2021 tekende de portefeuillehouder Duurzaamheid een partnerovereenkomst met landelijke coöperatie Cirkelstad om ook Cirkelstad Eindhoven te starten: een startschot voor de dialoog met gemeente, woningcorporaties en ontwikkelaars, en bouwers en adviseurs in de bouw om te komen tot een Brabantse Standaard circulair bouwen.  
 2. In de samenwerking met de Green Business Club is uitgewerkt hoe circulair bouwen en ontwikkelen geborgd wordt in de gebiedsontwikkeling Fellenoord. Het gebruik van materialenpaspoorten is hiervan een concreet voorbeeld. Daarnaast is er kennis gedeeld over de selectie en registratie van circulaire materialen.  
 3. Binnen het Duurzaamheidspact is een werkgroep Duurzame Materialen en Gesloten Kringlopen gestart. Doel is om met de woningcorporaties kennis en ervaring te delen, een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen en gezamenlijk als grote opdrachtgevers voor bouwprojecten in de stad de markt uit te dagen op gebied van circulair bouwen en verbouwen en de lat hoog te leggen.  
 4. We zien een stijgende trend in het uitvragen van circulaire criteria binnen onze inkopen en aanbestedingen. Bij alle aanbestedingen/inkoop binnen Ruimtelijke uitvoering wordt de matrix Circulair asfalt met Milieukostenindicator toegepast. Er loopt een pilot voor een Milieukostenindicator voor circulaire betonmaterialen.  
 5. We hebben input geleverd voor de aanvraag van de RAAK-subsidie die Fontys samen met ons vanuit het Expertisecentrum Circulaire Economie heeft ingediend. Begin 2022 wordt bekend of Fontys de subsidie krijgt toegewezen. Het RAAK programma heeft als doel om de publieke sector te faciliteren om kennis, methoden en tools te ontwikkelen om circulariteit op bedrijventerreinen te stimuleren.  
 6. We werken al diverse jaren mee aan de e-Wasterace. Hiermee maken we via de scholen kinderen bewust van circulariteit en halen we elektronisch afval op. Vanwege de coronamaatregelen is in 2021 een digitaal lespakket ontwikkeld, dat komende jaren aangeboden kan worden aan alle scholen in Eindhoven.  
 7. Met The New Block, dat in 2021 officieel is geopend, werken we samen om een netwerk van circulaire partijen te bouwen en programma's te maken voor events als de Week van de Circulaire Economie en het Klimaatfestival.  

Mobiliteit

Om de CO2 doelstellingen binnen de sector mobiliteit te realiseren zijn forse stappen nodig. In 2021 hebben we de volgende stappen gezet:  

 

 1. Per 1-1-2021 is het handhavingsgebied uitgebreid en zijn bussen toegevoegd aan het toegangsregime van de milieuzone.  
 2. In 2021 is namens BenW de landelijke Uitvoeringsagenda Stadslogistiek getekend. De gemeente bindt zich hiermee aan afspraken om een actieplan op te stellen voor duurzame en efficiënte stadslogistiek en aan uniforme uitgangspunten voor het invoeren van een nul-emissiezone voor stadslogistiek vanaf 2025. In juni 2021 heeft het college ingestemd met het instellen van het Platform groene stadslogistiek en het openstellen van de subsidieregeling groene stadslogistiek. Met het Platform en de subsidieregeling stimuleert de gemeente de samenwerking in initiatieven in verduurzaming van de stadslogistiek.  
 3. In overleg met projectontwikkelaars en aannemers wijzen wij op de mogelijkheden van het beperken van ritten naar een bouwlocatie, zowel voor werknemers als voor goederentransport. Een bouwhub, zoals de hub die in 2021 is gestart op De Hurk, kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.  
 4. In 2021 is het aantal vergunningen voor deelauto’s met bijna 30 stuks toegenomen. Het aantal deelauto’s lag in 2021 rond de 170 auto’s. Inmiddels hebben wij 7 vergunningen en ontheffingen verleend aan aanbieders van (elektrische) deelmobiliteit (snorfietsen, bromfietsen, fietsen). De (elektrische) deelmobiliteit (deelscooters, -fietsen, -auto's) draagt bij aan minder uitstoot van gemotoriseerd verkeer en een autoluw centrum.  
 5. Het aantal publieke laadpunten is in 2021 met 28% toegenomen naar 736 publieke laadpunten. Met de uitbreiding van het aanbod aan elektrische laadinfrastructuur faciliteren we de groei van het gebruik van elektrische voertuigen.  
 6. Bij alle aanbestedingen en inkoopopdrachten binnen Ruimtelijke Uitvoering wordt de matrix Zero-emissie voor voertuigen toegepast. Samen met partijen in de regio (onder de vlag van Brainport Bereikbaar) zetten mobiliteitsmakelaars in om grote werkgevers te adviseren over verduurzaming van hun woon-werkverkeer en zakelijke reizen.  

Woningbouw

In het Duurzaamheidspact (Pact) hebben we in 2021 onverminderd samengewerkt met de woningbouwcorporaties aan het verduurzamen van de woningvoorraad. Dit deden we op basis van vier duurzaamheidspijlers:  

 • Duurzame energie en CO2-neutraal  
 • Natuurlijke stad  
 • Duurzame materialen en gesloten kringlopen  
 • Aandacht voor (het effect op) mensen.  

 

 1. Onder de vlag van het Duurzaamheidspact brengen we de markt, onderwijs, corporaties en overheid bij elkaar in kennissessies, met als doel elkaar te treffen, te inspireren en elkaar uit te dagen. Verder is de Transitievisie Warmte opgesteld in samenspraak met vertegenwoordigers van de woningbouwcorporaties, huurdersverenigingen, Enexis, TU Eindhoven, 040 Energie en met input van vele inwoners.  Dit tijdens informatiemomenten en op basis van enquêtes. Met de bestuurders van de woningbouwcorporaties is een methodiek vastgesteld om de lasten en risico's bij het ontwikkelen van collectieve warmtevoorzieningen eerlijk te verdelen.  
 2. In 2021 zijn er 1290 huurwoningen van energieboxen voorzien. Concrete energie-adviezen aan huurders verstrekt met behulp van de RREW-regeling van het Rijk. Omdat de vraag heel groot was zijn op aanvraag van de woningbouwcorporaties nog 1000 extra energie-adviezen beschikbaar gesteld door de gemeente.  
 3. De subsidieaanvraag ‘Vve POWER Brabant’ was in eerste instantie niet gehonoreerd. Na de aanvraag in samenwerking met de partners te hebben herschreven, is de subsidie in juli 2021 toch toegekend en van start gegaan onder de naam ‘Vve Transitiecentrum Brabant’. Tot en met 2023 worden Vve’s actief aangeschreven waarbij duurzaamheidsscans worden aangeboden en vervolgens brede ondersteuning om tot een plan van aanpak voor duurzame maatregelen te komen. Daarnaast zijn er vanuit de RRE-regeling van het Rijk quickscans uitgevoerd bij 20 Verenigingen van Eigenaren (Vve’s), waarbij inzicht is gegeven voor de verduurzaming van in totaal 2172 appartementen.  
 4. In vrijwel alle grote woningbouwprojecten sluit de gemeente aan de voorkant aan om hoge duurzaamheidsambities na te streven. Voorbeelden uit 2021 zijn project OAK Bosrijk (genomineerd voor de Circular Awards 2022) en het Buurtschap Te Veld. Daar waar we zelf grond uitgeven, stellen we hoge eisen in de tender.  
 5. Tot en met 2021 zijn er in totaal bijna 1171 contracten afgesloten voor zonnepaneleninstallaties, waarvan ruim 250 in 2021 zijn afgesloten. Het is nog onduidelijk of dit project uitgebreid kan worden naar verduurzamingsmaatregelen naast zonnepanelen.  

Bedrijvigheid

Er is nog veel milieuwinst te behalen bij bedrijven en in de industrie door het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen te reduceren. In 2021 hebben we de volgende stappen gezet:  

 

 1. In 2021 zijn werkgroepen gestart op De Hurk, waarbij wordt gewerkt aan het realiseren van een mobiliteitshub om ruimte te maken voor groen en waterberging. Daarnaast is er aandacht voor energiebesparing, (collectief) plaatsen van zonnepanelen en het verduurzamen van woon-werkverkeer. Vanuit de gemeente is een nulmeting gedaan waarin is uitgezocht hoeveel CO er wordt uitgestoten door het Eindhovense bedrijfsleven en hoeveel CO we reduceren met alle opgestarte en geplande activiteiten en projecten gericht op bedrijven en industrie. Daarmee is inzichtelijk gemaakt hoeveel CO2 we extra moeten besparen om de doelstellingen te halen. In een plan van aanpak is een voorstel gedaan hoe dit te doen.  
 2. Op Flight Forum doen vijf partijen mee aan een haalbaarheidsonderzoek voor een energiehandelsplatform, waarvoor in 2021 een vervolgonderzoek is ingezet. De eerste opzet voor een aanvraag van een Europese Interreg aanvraag is gemaakt. De aanvraag willen we met tien Brabantse en Vlaamse bedrijventerreinen indienen om stappen te kunnen zetten in congentiemanagement op het elektriciteitsnet.
  Energietoezicht is opgepakt door de Omgevingsdienst en de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH). Rapportage en resultaat loopt via VTH (zie par 7.4 Milieu).
   

Interne bedrijfsvoering

De energietransitie is een immense opgave voor de hele stad. Eindhoven neemt haar verantwoordelijkheid waar haar directe en grote impact ligt: het verduurzamen van eigen vastgoed en inkoop en het delen van ervaring met andere partijen om een vliegwiel te creëren in het verduurzamen van het vastgoed in de stad.  

 
Slim Verduurzamen Gemeentelijke Gebouwen  
Het Slim Verduurzamen van onze Gemeentelijke Gebouwen (SVGG) is ook in 2021 gecontinueerd en geïntensiveerd, waarmee we het goede voorbeeld geven. Na de grote verduurzaming van vooral de Stadhuistoren en het Stadhuis in de afgelopen jaren werd in 2021 gewerkt aan:  

 1. De voorbereidingen voor het verduurzamen van Mercado, tegelijk met groot onderhoud aan dit pand, is gestart in 2021. Echter in dit jaar is voor de hele gemeentelijke organisatie ook besloten om het hybride werken in te voeren. Dit uitwerken en uitvoeren voor de verschillende gebouwen, waaronder Mercado, heeft behoorlijk wat tijd gekost mede door de lange levertijden voor materialen die we nu zien in de markt. De werkzaamheden voor het verduurzamen van Mercado schuiven daardoor op naar 2022.  
 2. De buitenruimte tussen de stadhuistoren en het designhuis is in 2021 vernieuwd groen ingericht onder de vlag van het Europese project Unalab. Ook de groene entree van het Inwonersplein in het Stadhuis is opgeleverd. De plannen voor het zonnedak op het Stadhuis gecombineerd met een groen dak zijn verder geconcretiseerd en passen nu naadloos in de door de raad vastgestelde overkoepelende visie voor het Stadhuisplein. Deze visie voorziet ook in een centraal energiesysteem op het Stadhuisplein (gezamenlijke WKO/bronnet). De aangelegde WKO bij het Stadhuis en de Stadhuistoren kan daarvoor worden uitgebreid. De onderzoeken en gesprekken daarvoor zijn inmiddels gestart.  

Slim Verduurzamen Vastgoed  
De eerste resultaten van het verduurzamen van ons vastgoed in de stad zijn in 2020 gerealiseerd, dat hebben we in 2021 gecontinueerd:  

 1. De samenwerking voor het vliegwiel met andere vastgoedeigenaren, kennisinstellingen, scholen etc. is in 2021 doorgezet. Hetzelfde geldt voor de samenwerking binnen het Pact met de woningcorporaties en het Platform Eindhovense Klantenraden (PEK). Dat heeft geleid tot kennisuitwisseling, gezamenlijk inkopen, hulp bij subsidieaanvragen voor bv zonnepanelen, etc. Een mooi voorbeeld van samenwerking in het vliegwiel is de samenwerking met Brabant Water. Hierdoor was het mogelijk het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion te verduurzamen. Dat wordt sinds de zomer verwarmd met warmte uit de waterwinning van Brabant Water in combinatie met een warmtepomp en 3400 zonnepanelen. Daarmee besparen we 80% (= 450.000 m3 / 360 huishoudens ) aardgas per jaar.  
 2. De raad heeft in juli ingestemd om nog eens 60 panden te verduurzamen met financieel rendabele maatregelen. Het gaat vooral om wat kleinere panden in de portefeuille. Door het actuele tekort aan installateurs en de (dreigende) congestie op het elektriciteitsnetwerk wordt er in de uitvoering wel wat vertraging verwacht.  

 

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI)  

 1. In 2021 in het bestaande MVI-beleid en het bijbehorende plan van aanpak MVI met een jaar verlengd. Er is 2021 een evaluatie uitgevoerd op Maatschappelijk Verantwoord Inkopen over de afgelopen beleidsperiode (2016-2020). Trends en (proces)resultaten zijn inzichtelijk gemaakt voor (Europese) inkopen en aanbestedingen op de diverse MVI-thema's, als mileuvriendelijk inkopen (co2 reductie), circulair inkopen en de meer sociale thema's als Social Return, Internationale Sociale Voorwaarden en MKB-vriendelijk inkopen. Dit is gedaan met behulp van de Zelf Evaluatie Tool, welke is gekoppeld aan TenderNed en Negometrix, waardoor aanbestedingen automatisch worden ingelezen in de tool. De evaluatie zal een van de pijlers zijn richting het nieuwe MVI-beleid voor de periode 2022-2025. Daarnaast wordt bij alle aanbestedingen en inkoopopdrachten de matrix Zero-emissie bouwmaterieel/werktuigen, gereedschappen en voertuigen toegepast.  
 2. We passen steeds vaker meerdere Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)-thema's toe in onze inkopen- en aanbestedingen. Eindhoven scoort op vrijwel alle MVI-thema's hoger dan de Nederlandse gemiddelde cijfers. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen stuurt aan het begin van inkooptrajecten en draagt bij aan onze inzet op de Sustainable Development Goals van de VN (SDG’s).  
Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:23:03 met de export van 05/30/2022 14:14:49