Jaarrekening

Gebeurtenissen na balansdatum

4.4 Gebeurtenissen na balansdatum

Het BBV schrijft voor dat inzichten van belang voor de financiële positie, dienen te worden verwerkt in de jaarrekening, ook als deze inzichten zijn verkregen na 31 december, maar vóór het vaststellen van de jaarstukken. Gebeurtenissen na balansdatum moeten in de jaarstukken worden verwerkt als ze nadere informatie geven over de nadere informatie per balansdatum.

Als de gebeurtenissen geen nadere informatie geven over de situatie op balansdatum worden de gebeurtenissen in dit onderdeel van de jaarrekening toegelicht.

Impact oorlog in Oekraïne
De oorlog in de Oekraïne heeft geen financiële gevolgen voor onze jaarrekening 2021. De impact van de oorlog in Oekraïne op de wereldwijde economie zal echter groot zijn en op dit moment nog niet precies in te schatten. Directe gevolgen voor onze stad zijn bijvoorbeeld de opvang van Oekraïense vluchtelingen en de impact van economische sancties op burgers en ondernemers in de stad. In Eindhoven zijn we op 2 maart 2022 gestart met het formeren van een crisisteam. Dit crisisteam heeft de opdracht gekregen om 750 opvangplekken te realiseren en de publieke taken, de informatievoorziening en de communicatie daaromheen te verzorgen. Deze opgave komt bovenop de enorme krapte op de woningmarkt die er momenteel in Eindhoven is. De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in Eindhoven heeft invloed op verschillende beleidsterreinen, zoals: wonen/huisvesting, onderwijs, zorg, inkomensvoorziening, financiën, mobiliteit en veiligheid.

Ook zijn er macro-economisch ingrediënten aanwezig voor een recessie (stijgende inflatie, tekort aan grondstoffen, tekort aan fossiele brandstoffen, verstoring van productielijnen en oplopende rente). Dit kan mogelijk impact hebben op de financiële positie van gemeente Eindhoven bijvoorbeeld voor de haalbaar- en financierbaarheid van haar meerjarige investeringen, maar ook en vervolgeffect hebben op het sociaal domein (uitkeringen, jeugdhulp etc.).

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:23:03 met de export van 05/30/2022 14:14:49