Jaarrekening

Overzicht baten en lasten

4.3.1 Overzicht baten en lasten

Exploitatie

Begroting 2021 voor wijziging

Begroting 2021 na wijziging

Realisatie 2021

( x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0.1 Bestuur

12.997

-422

12.575

32.100

-910

31.190

31.452

-1.054

30.398

0.2 Burgerzaken

8.384

-3.474

4.910

10.173

-4.022

6.151

10.001

-4.368

5.634

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

1.527

0

1.527

1.657

-91

1.566

1.927

-173

1.754

0.4 Overhead

84.278

-2.060

82.218

84.107

-2.050

82.057

81.226

-2.543

78.682

0.5 Treasury

1.893

-3.901

-2.008

2.665

-4.080

-1.415

-244

-3.993

-4.237

0.61 OZB woningen

1.031

-36.299

-35.268

1.153

-36.349

-35.196

1.126

-36.399

-35.273

0.62 OZB niet-woningen

963

-40.893

-39.930

1.074

-41.043

-39.969

1.049

-41.504

-40.455

0.63 Parkeerbelasting

340

-15.223

-14.883

380

-12.308

-11.928

353

-11.937

-11.584

0.64 Belastingen overig

925

-2.668

-1.743

974

-2.393

-1.419

1.143

-2.642

-1.499

0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds

114

-489.067

-488.953

114

-538.446

-538.332

114

-554.475

-554.361

0.8 Overige baten en lasten

-4.170

-35

-4.205

-4.404

-35

-4.439

-4.404

-328

-4.731

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

0

0

0

0

1.794

0

1.794

Bestuur en ondersteuning

108.282

-594.042

-485.760

129.993

-641.727

-511.734

125.536

-659.415

-533.879

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

15.315

-399

14.916

16.024

-1.006

15.018

15.609

-658

14.950

1.2 Openbare orde en veiligheid

18.050

-1.680

16.370

27.775

-8.981

18.794

25.424

-8.184

17.240

Veiligheid

33.365

-2.079

31.286

43.799

-9.987

33.812

41.033

-8.842

32.191

2.1 Verkeer en vervoer

37.580

-2.694

34.886

41.943

-10.177

31.766

31.438

-4.855

26.583

2.2 Parkeren

7.310

-1.764

5.546

7.930

-5.339

2.591

5.321

-1.745

3.576

2.4 Economische havens en waterwegen

269

-123

146

264

-118

146

185

-77

109

2.5 Openbaar vervoer

1.574

-212

1.362

2.771

-146

2.625

2.272

-126

2.146

Verkeer, vervoer en waterstaat

46.733

-4.793

41.940

52.908

-15.780

37.128

39.216

-6.803

32.413

3.1 Economische ontwikkeling

3.102

0

3.102

3.156

0

3.156

2.989

0

2.989

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

6.534

-5.780

754

9.695

-8.493

1.202

9.569

-10.598

-1.029

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

2.474

-2.128

346

3.041

-2.039

1.002

3.050

-1.819

1.231

3.4 Economische promotie

4.122

-3.611

511

5.904

-2.827

3.077

5.339

-2.425

2.914

Economie

16.232

-11.519

4.713

21.796

-13.359

8.437

20.946

-14.842

6.104

4.2 Onderwijshuisvesting

19.822

-2.793

17.029

26.943

-3.280

23.663

18.752

-4.465

14.286

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

15.554

-3.180

12.374

26.742

-13.242

13.500

25.548

-13.012

12.536

Onderwijs

35.376

-5.973

29.403

53.685

-16.522

37.163

44.300

-17.478

26.822

5.1 Sportbeleid en activering

3.177

-58

3.119

3.485

-59

3.426

3.255

-1.398

1.857

5.2 Sportaccommodaties

24.219

-10.663

13.556

23.701

-10.654

13.047

24.547

-11.287

13.261

5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip.

33.481

-3.766

29.715

41.548

-7.166

34.382

38.083

-3.766

34.318

5.4 Musea

5.892

-1.062

4.830

5.741

-355

5.386

7.384

-1.633

5.752

5.5 Cultureel erfgoed

1.163

-145

1.018

1.020

-216

804

751

-720

31

5.6 Media

420

0

420

420

0

420

420

0

420

5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie

14.984

-205

14.779

16.348

-474

15.874

15.408

-572

14.836

Sport, cultuur en recreatie

83.336

-15.899

67.437

92.263

-18.924

73.339

89.848

-19.375

70.474

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

31.386

-2.466

28.920

34.292

-2.550

31.742

28.869

-2.769

26.100

6.2 Wijkteams

30.643

0

30.643

31.162

-106

31.056

31.141

-865

30.276

6.3 Inkomensregelingen

138.666

-106.433

32.233

150.666

-125.250

25.416

151.102

-133.038

18.063

6.4 Begeleide participatie

34.342

0

34.342

34.824

0

34.824

34.842

0

34.842

6.5 Arbeidsparticipatie

15.425

-1.347

14.078

24.806

-6.473

18.333

15.816

-908

14.908

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

7.997

0

7.997

7.937

0

7.937

7.917

-3

7.914

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

48.407

-2.190

46.217

49.292

-2.190

47.102

46.186

-2.029

44.158

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

49.681

-478

49.203

56.719

-1.041

55.678

59.363

-1.076

58.287

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

48.273

-1.505

46.768

52.445

-1.505

50.940

52.181

-1.342

50.839

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

8.726

0

8.726

15.146

-5.231

9.915

12.394

-2.206

10.188

Sociaal domein

413.546

-114.419

299.127

457.289

-144.346

312.943

439.812

-144.235

295.577

7.1 Volksgezondheid

10.901

0

10.901

10.964

0

10.964

10.737

0

10.737

7.2 Riolering

19.520

-20.892

-1.372

19.556

-20.793

-1.237

19.069

-20.129

-1.060

7.3 Afval

26.042

-27.561

-1.519

26.082

-27.556

-1.474

26.163

-27.807

-1.644

7.4 Milieubeheer

10.564

-3.701

6.863

14.905

-8.196

6.709

14.847

-4.650

10.198

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

844

-648

196

843

-648

195

894

-706

189

Volksgezondheid en milieu

67.871

-52.802

15.069

72.350

-57.193

15.157

71.711

-53.292

18.419

8.1 Ruimtelijke ordening

13.815

-4.338

9.477

15.500

-8.772

6.728

14.730

-7.728

7.001

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

95.529

-92.927

2.602

66.827

-64.009

2.818

42.925

-45.336

-2.411

8.3 Wonen en bouwen

12.759

-10.238

2.521

13.793

-10.643

3.150

17.376

-12.990

4.386

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening

122.103

-107.503

14.600

96.120

-83.424

12.696

75.030

-66.054

8.976

Totaal saldo van baten en lasten

926.844

-909.029

17.815

1.020.203

-1.001.262

18.941

947.433

-990.336

-42.903

0.10 Toevoegingen en onttrekkkingen aan reserves

11.072

-28.887

-17.815

104.956

-125.944

-20.988

137.570

-127.374

10.196

Resultaat

937.916

-937.916

0

1.125.159

-1.127.206

-2.047

1.085.003

-1.117.710

-32.707

* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.

Verdeling taakvelden naar programma's
De gemeente Eindhoven heeft ervoor gekozen om de programma-indeling te laten aansluiten op de BBV-indeling en rubricering van de taakvelden. De toelichting op de baten en lasten van de taakvelden is daarom één op één terug te vinden binnen de programmaverantwoording (hoofdstuk 2).

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:23:03 met de export van 05/30/2022 14:14:49