Jaarrekening

Inleiding

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet, waarin door de gemeenteraad de uitgangspunten voor het financieel beleid alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld. De financiële verordening 2020, zoals bedoeld in art 212 Gemeentewet is vastgesteld in de raadsvergadering van 3 november 2020. De financiële verordening 2022 is vastgesteld in de raadsvergadering van 21 december 2021. Deze nieuwe financiële verordening treedt in werking per 1 januari 2022, met uitzondering van de aanpassing in de afschrijvingstabel die al ingaat in 2021

De jaarrekening bestaat uit de algemene grondslagen van waardering en resultaatbepaling (4.1), balans inclusief verloopoverzicht en toelichting op de balans (4.2), het overzicht van baten en lasten met toelichting (4.3), een overzicht met de gebeurtenissen na balansdatum (4.4), de SISA bijlage (4.5) en de verantwoording over de specifiek ontvangen middelen onder de subsidieregeling van het bereikbaarheidsakkoord (4.6).

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:23:03 met de export van 05/30/2022 14:14:49