Programma's

7 Volksgezondheid en milieu

Dit programma omvat vijf taakvelden die zijn ondergebracht in twee thema’s: volksgezondheid en milieu.

Volksgezondheid: dit betreft de maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking. De uitvoering is belegd een gemeenschappelijke regeling; de GGD Brabant-Zuidoost. Het sturen op doelen, prestaties en indicatoren vindt dan ook in GGD verband plaats. Er is voor dit taakveld dan ook geen doelenboom opgesteld.
Gezondheid(sverbetering) is een onderwerp dat een integrale aanpak vraagt tussen het sociale, veiligheids, economische en ruimtelijke domein, passend bij de nota Nationaal gezondheidsbeleid 2020-2024 van het Rijk "Gezondheid breed op de agenda". We doen dit door projecten te initiëren, bij te dragen aan daarop gerichte
initiatieven en faciliteren of ondersteunen van projecten van derden.

Milieu: daaronder vallen de thema's riool, afval, milieubeheer en begraafplaatsen en crematoria. Voor dit laatste taakveld voeren we gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging uit, hierbij hoort logischerwijs geen doelenboom. We treffen maatregelen ter bevordering van een gezonde en toekomstbestendige stad. We werken we aan het verkleinen van de milieu-gezondheidslast, het beperken van de hoeveelheid restafval van huishoudens, het verzamelen en transporteren van vervuild afvalwater, het klimaat adaptief maken van de stad en verduurzaming.

De opgave is Eindhoven duurzaam en gezond door te ontwikkelen, als aantrekkelijke en leefbare centrumstad
binnen de Brainport/Mainport ambities en -regio. Dit betekent dat we de verdichtingsopgave van de stad
uitwerken, zodat de kwaliteit van leven groter wordt. Daartoe werken we aan verlagen van de milieu-gezondheidslast en een gezondere leefomgeving. Ook het op peil houden van de volksgezondheid van de stad is hiervoor essentieel. Dat vraagt van de stad om de gezondheid van de inwoners te bewaken, te beschermen en te bevorderen.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:23:03 met de export van 05/30/2022 14:14:49