Bijlagen

9. Afkortingen

5G

vijfde generatie draadloze mobiele netwerktechnologie

AB

Algemeen Bestuur

ACM

Autoriteit Consumenten & Markt

AMIF

Europese Asiel, Migratie en Integratiefonds 

AP

Autoriteit persoonsgegevens

APG

Algemene Pensioen Groep NV

APPA

Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers

APV

Algemene Plaatselijke Verordening

ASR

Nederlandse verzekeringsmaatschappij

AVA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

AZ

Ambulance zorg

B&O

Bestuur & Ondersteuning gemeente Eindhoven

B&W

Burgemeester en Wethouders

B.V.

Besloten Vennootschap

B5

De vijf grote Brabantse gemeenten Breda, Eindhoven, Helmond, 's-Hertogenbosch, en Tilburg

BAG

Basisregistratie adressen en gebouwen

BBBB

Bad, Bad, Brood en Begeleiding

BBP

Bruto binnenlands product

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

BBZ

Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen

BCF

BTW CompensatieFonds

BEN

Bovenregionaal Expertise Netwerk Brabant/Zeeland

BGW

Begrotingswijziging

BIBOB

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

BIC

Brainport Industries Campus

BIO

Baseline Informatie Beveiliging

BITE

Bestuurlijk Interventie Team Eindhoven

BIZ

Stichting Bedrijven InvesteringsZone Eindhoven Centrum

BNA

Brainport Nationale Actieagenda

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BO

Basisonderwijs

BO MIRT

Bestuurlijk overleg Meerjaren programma Infrastructuur, Ruimte en Transport

BOA

Buitengewoon opsporingsambtenaar

BOD-B5

Voorstel Natuurnetwerk B5-steden (Brabant)

BOM

Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

BOS

Brabantse ontwikkelaanpak stikstof

BOTOC

Breed Offensief Tegen Ondermijnende Criminaliteit

BOVO

Bovenwijkse voorzieningen

BRE

Breedband Regio Eindhoven

BRO

Besluit Ruimtelijke Ordening

BRP

Basisregistratie Personen

BS

Basisschool

BSO

Buitenschoolse opvang

BTW

Belasting Toegevoegde Waarde

BUIG

Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten

BV

Besloten Vennootschap

BVL

BrabantsVerkeersveiligheidsLabel

BVO

bruto vloeroppervlakte

BZK

(Ministerie van) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CAK

Centraal Administratie Kantoor

CAO

Collectieve ArbeidsOvereenkomst

CAR

Salarisschalen gemeente

CBRE

vastgoedadviseur en -beheerder CBRE

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CCV

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

CEO

Cliëntervaringsonderzoek

CIO

Chief Information Office

CISO

Chief Information Security Officer

CKE

Centrum voor de Kunsten Eindhoven

CO2

Koolstofdioxide

COBIT

Control Objectives for Information Technologies (raamwerk voor het besturen en beheersen van Informatie & Technologie)

COELO

Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden

COT

Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement

CPO

Chief Procurement Officer (Inkoop)

CRK

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

CURE

Centrum Uitvoering Reinigingstaken Eindhoven en omgeving

CV

Commanditaire Vennootschap

DAE

Design Academy Eindhoven

DB

Dagelijks bestuur

DDF

Dutch Design Foundation

DDW

Dutch Design Week

DKDB

Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging

DPIA

Data Protection Impact Assesments

DROP

Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (applicatie)

DSO

Digitaal stelsel Omgevingswet

DSO-LV

Landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet

DUVO

Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang 

EA

Eindhoven Airport

ECB

Europese Centrale Bank

EED

Europese Energie-Efficiency Richtlijn

EFX

Eindhoven Fiber Exchange

EHV

Eindhoven

EIT

European Institute of Innovation and Technology 

EJV

Eindhovense Jacht Vereniging

EK

Eigen kapitaal

EKV

Eindhovense Kano Vereniging

EMU

Economische en Monetaire Unie

EN

Economisch Nut

ESF

Europees Sociaal Fonds

EU

Europese Unie

EZK

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

FG

Functionaris gegevensbescherming

FIDO

(wet) Financiering Decentrale Overheden

fte

fulltime-equivalent (personeel)

FVW

Financiële verhoudingswet

G4

De vier grote gemeenten: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht

G40

Netwerk van 40 (middel)grote steden in Nederland

GBS

Gebouwbeheerssysteem

GDC

Goederendistributiecentrum Acht

GGA

Gebiedsgerichte Aanpak

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GGD-BZO

Gemeentelijke Gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost

GGI

Gemeenschappelijke Gemeente Infrastructuur

GGZ

Geestelijke gezondsheidszorg

GHOR

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

GI

Gecertificeerde instellingen

GR

Gemeenschappelijke Regeling

GROOTS

Gezamenlijke toekomststrategie voor regionale- en topvoorzieningen en evenementen

GRP

Gemeentelijk RioleringsPlan

GRWRE

Gemeenschappelijk Regeling Werkvoorziening Regio Eindhoven

GS

Gedeputeerde Staten

GVE

Glasvezel Eindhoven

HbH

Hulp bij Huishouden

HBO

Hoger Beroeps Onderwijs

HIC

High Impact Crimes (woninginbraken, overvallen en straatroven)

HO

Huishoudelijke ondersteuning

HOV

Hoogwaardig Openbaar Vervoer

HR

Human Resource

HTCE

High Tech campus Eindhoven

I&W

Ministerie van infrastructuur en waterstaat

i.o.

In oprichting

IBA

Intelligence-besluitvormings-actie-model

ICT

Informatie en Communicatie Technologie

IHP

Integraal HuisvestingsPlan (onderwijs)

IIT

Individuele inkomenstoelagen

IKB

Individueel keuzebudget

ILM

Regionaal meetnet ZO-Brabant

IND

Immigratie- en Naturalisatiedienst

IOAW

Inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

IOAZ

Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

IOS

InkoopOndersteunend systeem

ISE

Internationale School Eindhoven

ISL

International Swimming League

IST

Individuele studietoeslag

IT

Informatie Technologie

IV

Informatievoorziening

J&V

Justitie en Veiligheid

jGGZ

Jeugd GGZ

JGZ

Jeugdgezondheidszorg

JIKP

Jongeren in kwetsbare positie

JOC

Jeugdoverlast en -criminaliteit

JOGG

Jongeren op gezond gewicht

KA

Kantoor automatisering

KCC

Klanten Contact Centrum

KHN

Koninklijke Horeca Nederland

KIC

Knowledge and Innovation Communities

KOT

Kinderopvang Toeslagaffaire

KPI

Key performance indicators

LEA

Lokale Educatieve Agenda

LED

LED-verlichting (light-emitting diode)

LEO

Luchthaven Eindhoven Overleg

LHBTI

lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen

LKS

Loonkostensubsidie

LVV

Landelijke Vreemdelingen Voorziening

Maas

Mobility as a Service

MBO

Middelbaar BeroepsOnderwijs

MCV

Ministeriële Commissie Veiligheid

MDT

Maatschappelijke Dienst Tijd

MDW

Maatschappelijke deelname en werk

MER

Milieueffect rapportage

MFK

Meerjarig financieel kader

MGE

Muziek Gebouw Eindhoven

MGR

Milieugezondheidsrisico indicator

MIP

Meerjaren InvesteringsProgramma

MIRT

Meerjaren programma Infrastructuur, Ruimte en Transport

MJOP

Meerjaren OnderhoudsProgramma

MKB

Midden- en Kleinbedrijf

MN

Maatschappelijk nut

MNIO

Maatschappelijk Nut in Oprichting

MO

Maatschappelijke Ontwikkeling

MPG

Meerjaren Prognose Grondexploitaties

MRE

Metropoolregio Eindhoven

MRT

Motorische Remedial Teaching

MUA

Main Urban Authority

MVA

Materiele vaste activa

MVI

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

NATLAB

NATuurkundigLABoratorium

NCW

Netto Contante Waarde

NEN

Nederlandse Norm

NGZ

Niet-gecontracteerde zorg

NIEGG

Niet in exploitatie genomen grond

nnb

Nog niet bekend

NO2

Stikstofdioxide

NOVI

Nationale Omgevingsvisie

NOW

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

NRE

Nutsbedrijf Regio Eindhoven

NRG

Nederlandse Registrars Groep

NSI

Nascheidingsinstallatie

NSR

Nederlandse Schuldhulproute

ntb

Nader te bepalen

NV

Naamloze Vennootschap

NVVK

Vereniging financiële hulpverleners

NWB

Nederlandse Waterschapsbank

O&O

Onderzoek & Ontwikkeling

OBI

Optimale beheersing investeringen

OCW

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

ODZOB

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

OOO

Onvoorzien onvermijdbaar onuitstelbaar

OR

Openbare Ruimte

OTO

Opleiden, trainen en oefenen

OV

Openbaar Vervoer

OW

Ondersteuning wonen

OZB

Onroerende Zaak Belasting

OZL

Ondersteuning zelfstandig leven

P&C

Planning & Control

P&O

Personeel & Organisatie

P+R

Park and Ride

P4W

Project Passport for work

PAS

Programma Aanpak Stikstof

PC's

Personal computers

PEK

Platform Eindhovense Klantenraden

PG

Publieke gezondheid

PGA

Persoonsgerichte aanpak

PNB

Provincie Noord Brabant

PO

Primair onderwijs

POC

Percentage of completion methode

POHO

Portefeuillehouders Overleg

PPS

Publiek-Privaatrechtelijke samenwerking

PSO

Prestatieladder Sociaal Ondernemen

PwC

PricewaterhouseCoopers (accountants- en belastingadviseurbedrijf)

RASCI

Responsible (verantwoordelijke), Accountable (eindverantwoordelijk), Supportive (ondersteunend), Consulted (raadplegen) en Informed (informeren)

RBT

Regionaal Beleidsteam

RDW

Rijksdienst voor het Wegverkeer

REOS

Ruimtelijke en Economische OntwikkelStrategie

RES

Regionale Energie Strategie

RHCe

Regionaal Historisch Centrum

RIB

Raadsinformatiebrief

RIEC

Regionale Informatie- en Expertise Centrum

RMC

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (Schoolverlaters)

RMT

Regionale mobiliteitsteam

RO

Ruimtelijke Ordening

ROB

Raad voor het Openbaar Bestuur

ROW

Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties (bedrijven)

RSV.VO

Regionaal samenwerkingsverband voor Passend Voortgezet Onderwijs

RvC

Raad van Commissarissen

RVMK

Regionale Verkeers Milieu Kaart

RVO

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

RVV

Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

RWZI

Rioolwaterzuiveringsinstallatie

SAAS

Software as a Service (software als online dienst)

SALTO

Schoolbestuur voor basisonderwijs in Eindhoven

SCE
SDBE

Stichting Cultuur Eindhoven
Stichting Detailhandelsplatform Binnenstad Eindhoven

SDE

Subsidie duurzame energie

SDG

Sustainable Development Goals

SEM

Stichting Eindhoven Marketing

SEN

Sportpark Eindhoven Noord

SGE

Stedelijk Gebied Eindhoven

SHE

Stichting Horecaplatform Eindhoven

SISA

Single information, Single audit (verantwoording specifieke uitkeringen)

SLA

Schone Lucht Akkoord

SMI

Sociaal Medische Indicatie

SO

Speciaal onderwijs

SOK

Samenwerkingsovereenkomst

SPIL

SPelen, Integreren en Leren

SPUK

Specifieke uitkering

SUP

Smart Urban Planning

SUVIS

Specifieke uitkering ventilatie in scholen

SVGG

Slim Verduurzamen Gemeentelijke Gebouwen

SVn

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

SVV

Slim Verduurzamen Vastgoed

SW

Ergon sociale werkvoorziening 

SWS.HhvL

Stichting Woonbedrijf SWS.HhvL, Eindhoven

T&H

Toezicht & Handhaving

TDK

Technologie, Design en Kennis

TFF

Toekomstvaste financiële functie

TIO

Hogeschool TIO Eindhoven

TONK

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (corona)

TOZO

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (corona)

TUe

Technische Universiteit Eindhoven

Turap

Tussenrapportage

TV

Taakveld

TVS

Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties

TVW

TransitieVisieWarmte

TWh

Terawatt-hour (electriciteitsverbruik)

TWM

Tijdelijke wet maatregelen Covid-19

UHT

Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen

UMOS

Urban Mobility Operating System

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

VDMA

Van der Meulen-Ansems

VE

Voorschoolse Educatie

VIC

Verbijzonderde Interne Controle

VIK

Veiligheidsinformatieknoppunt

VN

Verenigde Naties

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VO

Voortgezet onderwijs

VOG

Verklaring Omtrent Gedrag

VONK

Museumpark Vonk

VPB

Vennootschapsbelastingplicht

VRBZO

Veiligheidsregio Brabant ZuidOost

VRI

Verkeersregelinstallatie

VSO

Voortgezet Speciaal Onderwijs

VSV

Voortijdig SchoolVerlaten

VTA

Vrije tijds accommodatie

VTH

Vergunning, toezicht en handhaving

VvC

Vereniging van Contractanten

VVE

Voor- en vroegschoolse educatie

VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

W&I

Werk & Inkomen

W&R

Wet- en regelinspecties

WA

Wettelijke Aansprakelijkheid

WAMS

Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein 

WEB

Wet Educatle Beroepsonderwijs

WEP

Wet electronische publicatie

WGT

Werkgelegenheidsteam

WKK

Warmtekrachtkoppeling

WKO

Warmte-Koude Opslaginstallatie

WLZ

Wet Langdurige Zorg

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WNB

Wet natuurbescherming

WNT

Wet Normering Topinkomens

WO

Wetenschappelijk Onderwijs

WOO

Wet Open Overheid

WOZ

Waardering Onroerende Zaken

WSW

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Wvggz

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

WW

WerkloosheidsWet

WWB

Wet werk en bijstand

ZBO

Zelfstandige bestuursorganen

ZOB

Zuidoost Brabant

ZZP

Zelfstandige zonder personeel

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:23:03 met de export van 05/30/2022 14:14:49