Paragrafen

3e. Bedrijfsvoering

In deze paragraaf wordt gerapporteerd over de opgave van bedrijfsvoering. Aanvullend wordt een dwarsdoorsnede op personeelskosten gegeven en wordt de voortgang gerapporteerd op toezeggingen vanuit de rekenkameronderzoeken. Tot slot wordt op basis van het addendum kadernota rechtmatigheid 2021 gemeld of sprake is van niet-financiële onrechtmatigheden in verband met het niet naleven van bepalingen in de Wet fido en bijbehorende regelingen. Een onderdeel dat op basis van het addendum verplicht in deze paragraaf is opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:23:03 met de export van 05/30/2022 14:14:49