Programma's

0 Bestuur en ondersteuning

Dit programma omvat veel uiteenlopende taakvelden. We hebben deze onderverdeeld in drie thema's: (1) bestuur en burgerzaken, (2) organisatie en financiën en (3) lokale lasten en belastingen.  
Een groot deel van de taakvelden is puur financieel en/of technisch van aard en hebben daarom geen doelenboom.

We zijn verplicht binnen de programmaverantwoording het inzicht te geven in de algemene dekkingsmiddelen.
Onderstaand wordt volstaan met een totaaloverzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Voor een nadere toelichting per post verwijzen we u naar hoofdstuk 4.

Begroting 2021
voor wijziging

Begroting 2021
na wijziging

Realisatie 2021

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

-

79.300

79.300

-

79.225

79.225

-

79.805

79.805

Algemene uitkeringen

-

489.067

489.067

-

538.446

538.446

-

554.475

554.475

Dividend

-

528

528

-

326

326

-

321

321

Saldo financieringsfunctie

-

-1.375

-1.375

-

-2.147

-2.147

-

681

681

Overige algemene dekkingsmiddelen

-

2.982

2.982

-

3.363

3.363

-

3.363

3.363

Onvoorzien

234

-

234

234

-

234

234

-

234

Totaal algemene dekkingsmiddelen

234

570.502

570.736

234

619.213

619.447

234

638.645

638.879

Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting

-

-

-

-

-

-

1.794

-

-1.794

Totaal saldo van baten en lasten

926.844

909.029

-17.815

1.020.203

1.001.262

-18.941

947.433

990.336

42.903

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

11.072

28.887

17.815

104.956

125.944

20.988

137.570

127.374

-10.196

Het gerealiseerde resultaat

937.916

937.916

-

1.125.159

1.127.206

2.047

1.085.003

1.117.710

32.707

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:23:03 met de export van 05/30/2022 14:14:49