Overzicht baten en lasten

Analyse begrotingsrechtmatigheid

Op programmaniveau zien we het volgende beeld voor de begroting na wijziging, realisatie 2021 en de afwijkingen.

Exploitatie

Begroting 2021 na wijziging

Realisatie 2021

Afwijkingen 2021

( x € 1.000)

Lasten

Baten

Mutatie reserves

Saldo

Lasten

Baten

Mutatie reserves

Saldo

Lasten

Baten

Mutatie reserves

Saldo

0 Bestuur en ondersteuning

129.993

-641.727

-13.905

-525.639

125.536

-659.415

-3.244

-537.122

4.457

17.688

-10.661

11.483

1 Veiligheid

43.799

-9.987

-1.609

32.203

41.033

-8.842

-876

31.315

2.766

-1.145

-733

888

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

52.908

-15.780

2.686

39.814

39.216

-6.803

5.399

37.811

13.692

-8.977

-2.713

2.003

3 Economie

21.796

-13.359

-3.839

4.598

20.946

-14.842

-2.311

3.794

850

1.483

-1.528

804

4 Onderwijs

53.685

-16.522

-5.485

31.678

44.300

-17.478

4.031

30.853

9.385

956

-9.516

825

5 Sport, cultuur en recreatie

92.263

-18.924

-6.424

66.915

89.848

-19.375

-3.273

67.201

2.415

451

-3.151

-286

6 Sociaal domein

457.289

-144.346

4.107

317.050

439.812

-144.235

6.635

302.212

17.477

-111

-2.528

14.838

7 Volksgezondheid en milieu

72.350

-57.193

2.244

17.401

71.711

-53.292

-1.640

16.780

639

-3.901

3.884

621

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening

96.120

-83.424

1.237

13.933

75.030

-66.054

5.474

14.450

21.090

-17.370

-4.237

-517

Resultaat

1.020.203

-1.001.262

-20.988

-2.047

947.433

-990.336

10.196

-32.707

72.770

-10.926

-31.184

30.660

* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.

Op programmaniveau worden de lasten niet overschreden. Op de mutaties van de reserves is sprake van afwijkingen op nagenoeg alle programma's. Deze afwijkingen zijn gerelateerd aan afwijkingen op de baten en lasten. Het betreft mutaties in reserves waarvan de raad besloten heeft dat deze per jaareinde op basis van de realisatiecijfers afgewikkeld mogen worden of die specifiek onderdeel zijn van het reserveringsdossier 2021  waarover de raad eind december 2021 besloten heeft. Dat betekent dat de afwijking op de reserves niet leidt tot een begrotingsonrechtmatigheid.

In hoofdlijn gaat het om de volgende afwijkingen op de reserves:

Programma 0 afwijking reserves - € 10,7 miljoen

 • De beschikbare coronamiddelen zijn per saldo niet volledig benut (- € 0,8 miljoen) waardoor minder dan verwacht uit de saldireserve is onttrokken. Het betreft de volgende onderdelen:
  • Lagere kosten thuisbezorgen reisdocumenten en inzet extra personeel bij klantcontactcentrum (- € 0,1 miljoen).
  • Verder achterblijvende parkeerinkomsten dan ingeschat bij turap 2 als    gevolg van de (avond) lockdown in Q4 (+ € 0,6 miljoen).
  • Minder derving fiscaal handhaven vanwege inzet pilot scanauto (- € 0,2   miljoen).
  • Minder inzet t.b.v. dossier extra ambtelijke capaciteit (-€ 1,1 miljoen).
 • Storting van de extra baten vanuit de decembercirculaire (taakmutaties, coronacompensatie, extra middelen verbeteren dienstverlening gemeente en vergoeding salariskosten zorgdomein) in de reserve circulaires gemeentefonds (- € 10,0 miljoen).
 • Beperkte afwijkingen op de diverse reserves (+ € 0,1 miljoen) waarvan de lasten op realisatiebasis worden afgewikkeld.

Programma 1 afwijking reserves - € 0,8 miljoen

 • De beschikbare coronamiddelen voor extra inzet van de BOA’s zijn niet volledig benut waardoor minder dan verwacht uit de saldireserve is onttrokken (- € 0,4 miljoen). De achteraf later ontvangen rijkscompensatie voor de extra kosten is extra gestort in de reserve (- € 0,4 miljoen).

Programma 2 afwijking reserves - € 2,7 miljoen

 • Gerealiseerde lasten en baten van jaaroverschrijdende projecten worden geëgaliseerd via de reserve maatschappelijk nut in ontwikkeling (- € 2,1 miljoen). De afwijking worden onder andere veroorzaakt door het project Spoortraject Eindhoven-Düsseldorf, fietsflat neckerspoel en de ondergrondse fietsenstalling aan het Stationsplein Zuid.
 • De volgende ontvangen middelen zijn verevend op realisatiebasis wat leidt tot een hogere storting:
  • De ontvangen middelen van ontwikkelaars voor de omgevingsvergunning (parkeernorm) zijn gestort in de reserve mobiliteitsfonds (-0,4 miljoen).
  • De bijdrage voor 2021 voor de regio-brede projecten van de bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant is extra onttrokken aan in de hiervoor ingestelde reserve (+ € 0,5 miljoen)
  • Het onderhoud van de fietsenstalling 18 septemberplein is uitgesteld waardoor een hogere storting plaatsvindt in de reserve eigenarenonderhoud (- € 0,2 miljoen)
 • Conform raadsbesluit begroting 2021 is het begrote onbenutte deel van de kapitaalslasten gestort in de nieuw ingestelde reserve strategische investeringen (- € 0,5 miljoen). Deze storting was niet geraamd.

Programma 3 afwijking reserves - € 1,6 miljoen

 • Op basis van het resultaat op de grondexploitaties bedrijventerreinen is een hogere storting gedaan in de reserve bovenwijks en reserve strategische investeringen (- €1,6 miljoen).
 • De beschikbare coronamiddelen voor MKB ondersteuning (subsidieregeling) zijn niet volledig benut

  (- € 0,2 miljoen) waardoor minder dan verwacht uit de saldireserve is onttrokken. Daarnaast is de   vermindering afdracht buitenreclame aanvullend uit de reserve onttrokken (+ € 0,2 miljoen).

Programma 4 afwijking reserves - € 9,5 miljoen

 • Het resultaat op onderwijshuisvesting is verrekend met de reserve onderwijshuisvesting (- € 8,5 miljoen). Op hoofdlijn betreft dit:
  • Hogere storting door achterblijvende lasten IHP (- € 3,3 miljoen).
  • Hogere storting omdat de eigen middelen (vrijgemaakt uit de coronamiddelen) die bedoeld zijn voor de verbetering van de ventilatie van de scholen (- € 4,0 miljoen) nog niet zijn ingezet.
  • Diverse overige resultaten verrekend met de reserve (- € 1,2 miljoen).
 • Hogere storting omdat conform het raadsvoorstel begroting SPIL/VVE 2021/2022 het niet bestede budget 2021 per jaareinde toegevoegd is aan de egalisatie reserve SPlL/VVE(- € 0,5 miljoen).
 • Hogere storting in de egalisatiereserve eigenarenonderhoud onderwijshuisvesting (- € 0,2 miljoen)
 • Hogere storting derden in de reserve Internationale school Eindhoven met name als gevolg van een bijdrage van een derden in de reserve Internationale school Eindhoven ( + € 0,3 miljoen).

Programma 5 afwijking reserves - € 3,2 miljoen

 • De per saldo lagere onderhoudslasten van eigenaar en van de gebruiker op sportaccommodaties en cultuurpanden zijn verrekend met de reserves eigenarenonderhoud vastgoed (- € 0,3 miljoen), gebruikersonderhoud sport (- € 0,3 miljoen) en gebruikersonderhoud van Abbemuseum (- € 0,1 miljoen).
 • Gerealiseerde lasten en baten van jaaroverschrijdende projecten worden gerealiseerd via de reserve maatschappelijk nut in ontwikkeling (- € 0,9 miljoen).
 • In 2021 is voor diverse sportgerelateerde onderdelen coronacompensatie ontvangen. Het gedeelte dat betrekking had op een afrekening 2020 is gestort in de saldireserve specifiek waaruit in 2020 de voorfinanciering heeft plaatsgevonden (€ -1,1 miljoen).
 • Beperkte afwijkingen op de diverse reserves (- € 0,4 miljoen) waarvan de lasten op realisatiebasis worden afgewikkeld

Programma 6 afwijking reserves - € 2,5 miljoen

 • Gerealiseerde lasten en baten van jaaroverschrijdende (met name europese) projecten worden geegaliseerd via de reserve maatschappelijk nut in ontwikkeling (- € 2,4 miljoen).
 • Door lagere lasten voor inbesteding werkgelegenheidsteam, de hogere meerkosten voor maatschappelijke opvang (extra locaties, meer bedden etc.) en de onderbesteding op het corona noodfonds ter behoud van de sociale infrastructuur zijn verrekend met de saldireserve specifiek coronamiddelen (- € 0,4 miljoen). Daarnaast zijn ook de meerkosten jeugd en Wmo met deze coronamiddelen in de saldireserve specifiek verrekend wat leidt tot een extra onttrekking aan de reserve (+ € 0,6 miljoen) .
 • Het voordeel als gevolg van de lagere onderhoudslasten voor de welzijnspanden is gestort in de reserve eigenarenonderhoud vastgoed (- € 0,2 miljoen).
 • Er heeft een hogere storting plaatsgevonden in de reserve transformatieagenda sociale basis dan eind november 2021 ingeschat bij het instellen van de reserve. De reserve heeft een egalisatiefunctie voor de uitvoering van het transformatieprogramma 2021-2025 (- € 0,3 miljoen).

Programma 7 afwijking reserves € 3,9 miljoen

 • Gerealiseerde lasten en baten van jaaroverschrijdende projecten worden gerealiseerd via de reserve maatschappelijk nut in ontwikkeling (+ € 4,0 miljoen).
 • Het voordeel als gevolg van lagere onderhoudslasten van de biomassacentrale is gestort in de reserve Planmatig onderhoud biomassacentrale (- 0,1 miljoen). De per saldo hogere baten dan lasten van de exploitatie 2021 van de biomassacentrale zijn extra gestort in de reserve biomassacentrale meerhoven (- € 0,2 miljoen).
 • Beperkte afwijkingen op de diverse reserves (+ € 0,2 miljoen) waarvan de lasten op realisatiebasis worden afgewikkeld.

Programma 8 afwijking reserves - € 4,2 miljoen

 • Gerealiseerde lasten en baten van jaaroverschrijdende projecten worden gerealiseerd via de reserve maatschappelijk nut in ontwikkeling (+ € 2,9 miljoen). De afwijkingen worden onder andere veroorzaakt door fasering in project Knoop XL fasering in het Groene Raamwerk en de beperkt opgelopen vertraging in de ontwikkeling van Buurtschap te Veld.
 • Op basis van het resultaat op de grondexploitaties bedrijventerreinen is een hogere storting gedaan in de reserve bovenwijks (- € 1,9 miljoen) en reserve strategische investeringen (- € 2,8 miljoen).
 • De ontvangen bijdrage van private initiatiefnemers voor bovenwijkse voorzieningen leidt tot een hogere storting in de reserve bovenwijkse voorzieningen (- € 2,8 miljoen).
 • Beperkte afwijkingen op de diverse reserves (+ € 0,4 miljoen) waarvan de lasten op realisatiebasis worden afgewikkeld.
Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:23:03 met de export van 05/30/2022 14:14:49